Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 15 Förtroendevalds avskedsansökan – ersättare i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice Jouni Kangasniemi

VAKEDno-2023-750

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston varajäsen Jouni Kangasniemi (kok.) on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 21.2.2023 eroanomuksen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 29.3.2022 § 25 päättänyt:

 1. valita aikuissosiaalityö-​ ja vammaispalvelut -​jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-​2025 seuraavasti:
  • Marja Ahava (kok.), varajäsen Jouni Kangasniemi (kok.)
  • Timo Juurikkala (vihr.), varajäsen Hannu Kokko (vihr.)
  • Tuija Haapalainen (sd.), varajäsen Maiju Aztmon (sd.)
  • Ida Tamminen (sd.), varajäsen Sanna Huuskonen (sd.)
  • Siru Kauppinen (vihr.), varajäsen Kirsi Peltonen (vihr.)
  • Matti Lepistö (kok.), varajäsen Petri Kallionpää (kok.)
  • Sari Linnansalmi (ps.), varajäsen Erika Veltheim (ps.)
  • Jukka Nevala (kok.), varajäsen Sami Paakkinen (kok.)
  • Ville Hoikkala (sd.), varajäsen Joni Hilden (sd.)
  • Jouko Karjalainen (vas.), varajäsen Tuukka Kallas (vas.)
  • Carola Bäckström (r.), varajäsen Anna-Stina Suhonen-Malm (r.).
    
 2. valita jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajaksi Marja Ahavan (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Juurikkalan (vihr.).
   

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Jouni Kangasniemelle eron aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston varajäsenyydestä;

 2. valitsee hänen tilalleen uuden aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston varajäsenen toimikauden loppuun.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige:

 1. beviljar avsked från sitt uppdrag som ersättare i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice åt Jouni Kangasmäki enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. väljer en ny ersättare till sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice till mandattidens slut.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt efter diskussionen att:

 1. bevilja avsked från sitt uppdrag som ersättare i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice åt Jouni Kangasmäki enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. välja en ny ersättare i sektionen ersättare i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice i hens ställe till mandattidens slut enligt följande: Timo Juurinen.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi

Möte hantering

Fullmäktigeledamot Anssi Aura lämnade sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 18:12.