Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 16 Förtroendevalds avskedsansökan – ledamot i räddningsnämnden Anssi Aura

VAKEDno-2023-794

Tidigare behandling

Beskrivning

Förtroendevalds avskedsansökan – ledamot i räddningsnämnden Anssi Aura

Beredare av ärendet: tf. förvaltningsdirektör Riikka Liljeroos

Vanda och Kervo välfärdsområdes fullmäktigeledamot och räddningsnämndens ledamot Anssi Aura har den 23.2.2023 lämnat in en avskedsansökan från sitt uppdrag som ledamot i räddningsnämnden åt Vanda och Kervo välfärdsområde av personliga skäl.

Områdesfullmäktige har i sitt sammanträde 31.5.2022 § 49 beslutat att:

 1. utse i Mellersta Nylands räddningsnämnd 8 ledamöter och deras personliga ersättare för fullmäktigeperioden 2022–2025 enligt följande:
  • Mika Kasonen (Saml), ersättare Niina Uskali (Saml)
  • Sirpa Peura (Saml), ersättare Terhi Salminen (Saml)
  • Anssi Aura (Saml), ersättare Erkki Kauranen (Saml.),
  • Markku Weckman (Sannf), ersättare Marko Kosonen (Sannf)
  • Tuire Kaimio (Gröna), ersättare Sari Pesu (Gröna)
  • Kalle Eklund (SDP), ersättare Kaarlo Kähärä (SDP)
  • Naima el Issaoui (SDP), ersättare Mari Hynninen (SDP)
  • Jonna Weckström (VF), ersättare Minttu Sillanpää (VF)
 2. utse Mika Kasonen (Saml) till ordförande för räddningsnämnden bland de valda ledamöterna.

Efter detta har områdesfullmäktige vid sitt sammanträde 22.11.2022 § 88 beviljat avsked av sitt uppdrag som ersättare i räddningsnämnden åt Minttu Sillanpää enligt lagen om välfärdsområden 75 § välja en ny ersättare i räddningsnämnden i hens ställe till mandattidens slut enligt följande: Eeva Helén.

Enligt lagen om välfärdsområden 75 § kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Vid valet av organ ska bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas. Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ, i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige och kommunfullmäktige, om inte något annat följer av särskilda skäl. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare. Enligt lagen ska kvoten uppfyllas både för ordinarie ledamöter och ersättare. Däremot kräver lagen inte att den ordinarie ledamoten och hens personliga ersättare är av samma kön.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige:

 1. beviljar avsked från sitt uppdrag som ledamot i räddningsnämnden åt Anssi Aura enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. väljer en ny ledamot i räddningsnämnden i hens ställe till mandattidens slut.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt utan diskussion.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

 1. beviljar avsked från sitt uppdrag som ledamot i räddningsnämnden åt Anssi Aura enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. väljer en ny ledamot i räddningsnämnden i hens ställe till mandattidens slut.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt efter diskussionen att:

 1. bevilja avsked från sitt uppdrag som ledamot i räddningsnämnden åt Anssi Aura enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. välja en ny ledamot i räddningsnämnden i hens ställe till mandattidens slut enligt följande: Erkki Kauranen,
 3. välja en ny ersättare i räddningsnämnden i Erkki Kauranens ställe till mandattidens slut enligt följande: Vallu Novanto (som ersättare för Erkki Kauranen).

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi