Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 11 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Beskrivning

Enligt 107 § i förvaltningsstadgan skrivs möteskallelsen för välfärdsområdesfullmäktige på finska och svenska.

Kallelsen till sammanträde utfärdas av välfärdsområdesfullmäktiges ordförande eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. I kallelsen ska anges om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde.

Kallelsen ska sändas minst 4 dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt utan diskussion.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.