Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 19 Uppdatering av förvaltningsstadgan för välfärdsområdet från och med 14.3.2023

VAKEDno-2022-12

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hyvinvointialueen päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto,​ joka voi kuitenkin siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hallintosäännön kautta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty ensimmäisen kerran aluevaltuustossa 8.3.2022 § 4. Tämän jälkeen sitä on päivitetty useampaan kertaan vuoden 2022 aikana.

Edellinen laajempi hallintosääntöpäivitys 1.1.2023 lukien on hyväksytty aluevaltuustossa 20.12.2022 § 110, jolloin hallintosääntöä päivitettiin vastaamaan 1.1.2023 aloittavaa henkilöstöorganisaatiota ja valmisteltiin yksilöasioihin liittyvät päätösvallan delegoinnit, joiden tuli olla valmiina järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle. Tämän jälkeen hallintosääntöön on tehty pienempiä muutoksia aluevaltuuston kokouksessa 6.2.2023 § 9.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt esitystään ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi kokouksessaan 15.2.2023 § 12 ja päättänyt hyväksyä esityksen ulkoista valvontaa koskeviksi hallintosäännön muutoksiksi ja lähettää esityksen aluehallituksen kautta aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Pykälän selostusosassa todetaan seuraavasti: "Tarkastuslautakunta käsitteli hallintosääntömuutostarpeita lähetekeskustelussa 11.1.2023 § 4. Tarkastuslautakunnan onnistuminen riippumattomassa arviointi- ja tarkastustehtävässään vaatii lautakunnan tueksi asiantuntevan ja osaavan organisaation. Tarkastuslautakunnassa on tunnistettu tarve ulkoisen tarkastuksen yksikön perustamiselle, mikä on huomioitu esityksessä hallintosäännön muutoksiksi. Lisäresurssitarve (1 htv) on huomioitu myös tarkastuslautakunnan 15.11.2022 §47 hyväksymässä talousarvioesityksessä vuodelle 2023. Hallintosäännön päivityksellä täsmennetään ulkoisen tarkastuksen yksikön organisoituminen, tarkastuspäällikön tehtävät ja asema yksikön esihenkilönä sekä tarkastuslautakunnan ratkaisuvalta tarkastuspäällikön palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa." Tarkastuslautakunnan päätös 15.2.2023 § 12 on oheismateriaalina.

Liitteenä olevassa hallintosääntöluonnoksessa esitetään lähtökohtaisesti hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan kirjausesitykset. Ainoastaan tarkastuslautakunnan esityksestä poiketen hallintosääntöön esitetään kirjattavaksi kohta "valita ulkoisen tarkastuksen yksikön muu henkilöstö" muotoilulla "valita ulkoisen tarkastuksen yksikön muu henkilöstö. Henkilöstön palkkaamisen edellytyksenä on, että siihen on varattu talousarviossa määrärahat ja että aluehallitus myöntää tehtäviin erillisen täyttöluvan". Kirjaus on keskusteltu tarkastuspäällikön kanssa ja hän on kuitannut sen osaltaan.

Tarkastuslautakunnan esitysten lisäksi nyt tehtävään hallintosääntöpäivitykseen on huomioitu toimialoilta saapuneita muutostoiveita, johtajaylilääkärin tehtävien siirtäminen terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajalle sekä hyvinvointialuejohtajalle, nuorisovaltuuston aloiteoikeus aluehallitukselle sekä yksittäisiä havaittuja muutostarpeita.

Luonnos hallintosäännöstä 14.3.2023 lukien on myös esityslistan liitteenä. Kaikki muutokset on tehty dokumenttiin vihreällä sekä punaisella värillä ja lisäksi kommentti-toiminnolla. 

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,​​​ että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päivitetystä hallintosäännöstä 14.3.2023 lukien.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna det bifogade utkastet till Vanda och Kervo välfärdsområdes uppdaterade förvaltningsstadga från och med den 14.3.2023.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.