Aluehallitus, kokous 5.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Kevan hallituksen valinta toimikaudelle 2023–2025

VAKEDno-2023-3000

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n mukaan hallitus johtaa ja kehittää Kevan toimintaa sekä valvoo Kevan etua. Kevan valtuutetut valitsevat hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi kuitenkin jatkuu, kunnes seuraava hallitus on valittu. Nykyisen hallituksen toimikausi on päättymässä syksyllä 2023.

Kevasta annetun lain 8 §:n mukaan hallituksen valitsevat Kevan valtuutetut valtuutettujen vaalivaliokunnan esityksestä. Vaalivaliokunnassa ovat edustettuina kaikki valtuustoryhmät. Kevasta annettua lain 9 §:n 3 momenttia muutettiin lailla 3.3.2023/293 (voimaan 1.4.2023) siten, että hallituksen jäsenistä kuusi ja heidän varajäsenensä valitaan kuntien keskusjärjestön ja hyvinvointialueiden yhteisesti ehdottamista henkilöistä. Muutoksen jälkeen Kevan hallituksessa ovat siten edustettuna myös hyvinvointialueet yhteisesti kuntien kanssa.

Kunta- ja hyvinvointialueita edustavia hallituksen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon kunta- ja aluevaalien tulokset. Kevasta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksessä (HE 203/2022 vp s. 5) on todettu, että hallituksen kokoonpano voitaisiin muodostaa esimerkiksi ottamalla huomioon vuonna 2021 käytyjen kuntavaalien ja vuonna 2022 käytyjen aluevaalien tulokset. Kevan vaalivaliokunnan käsityksen mukaan muuttunutta lakia on sovellettava siten, että vaalivaliokunta päättää lähettää vaalivaliokunnan valmistelun pohjalta tiedon tehdyistä hallituksen jäsen- ja varajäsenesityksistä Suomen Kuntaliitolle ja hyvinvointialueiden aluehallitukselle, jotka voivat tehdä yhteisen esityksen hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 27.9.2023 mennessä Kevan valtuutettujen vaalivaliokunnalle. Vastaavasti mainitut tahot voivat ilmoittaa, että ne eivät tee vaalivaliokunnan esityksestä poikkeavaa esitystä.

Oheismateriaalina on Kevan ohjeistuskirje hyvinvointialueiden aluehallituksille ja Suomen Kuntaliitto r.y:n hallitukselle koskien Kevan hallituksen valintaa toimikaudelle 2023-2025, sisältäen Kevan valtuutettujen vaalivaliokunnan 15.8.2023 esittämät ehdokkaat Kevan hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi.

Ehdotus

Aluehallitus päättää todeta kantanaan, että sillä ei ole huomautettavaa Kevan valtuutettujen vaalivaliokunnan esitykseen 15.8.2023 koskien Kevan hallituksen jäseniä ja varajäseniä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

-------------------

Päätöksenteon jälkeen kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja Patrik Karlsson poistui kokouksesta klo 11.43.