Aluevaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen päivittäminen 11.6.2024 alkaen

VAKEDno-2024-2107

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelijat: talousjohtaja Hanna Heinikainen ja asiakasmaksu- ja myyntireskontrapäällikkö Mia Mustaparta

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista. Edelleen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 83 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista. Aluevaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 § 124 vahvistanut tällä hetkellä voimassa olevan asiakasmaksuhinnaston vuodelle 2024. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi.  

Voimassa olevaan asiakasmaksuhinnastoon on ilmennyt tarve tehdä seuraavat päivitykset. Esitetyillä muutoksilla ei ole nettovaikutusta hyvinvointialueen talouteen. 

 1. Asiakasmaksuhinnaston kohta 1, Hyvinvointialueella yhteisesti käytössä olevat maksut
  • ​​​​Päivitetään maksujen perusteet ja maksut tietopyyntöihin perustuvien maksujen osalta 
 2. Asiakasmaksuhinnaston kohta 2 Terveydenhuollon palvelut, 2.1. terveysasemapalvelut 
  • Asiakasmaksuhinnaston kohdassa 2.1. on terveysasemapalvelujen fysioterapian etäkäynneille määritelty yksi hinta 12,80 euroa/etäkäynti. Tältä osin halutaan määritellä aiempaan etäkäyntihintaan perustuen käynnin kestoon perustuva hinta siten, että 60 minuutin etäkäynnistä peritään aiempi käyntihinta 12,80 euroa ja 30 minuutin kestoisesta käynnistä veloitetaan 6,40 euroa. 
  • Lisäksi fysioterapian ryhmämaksut ja -ryhmäkäynnit määriteltiin 12.12.2023 § 124 hyväksytyssä hinnastossa 1.1.2024 alkaen maksullisiksi ja asiakasmaksuksi määriteltiin yksilövastaanottokäyntiä vastaava maksu. Yksilövastaanottokäyntiä vastaavaa asiakasmaksua perittäessä on todettu, että asiakkaat eivät motivoidu ryhmäkuntoutukseen, kun ryhmäkäynnit ovat samanhintaisia kuin yksilökäynnit. Fysioterapiaryhmäkäynnit toimivat tehokkaana ja monipuolisena toteutustapana sitouttaa ja motivoida asiakasta omatoimiseen harjoitteluun sekä kuntouttaa asiakasta avoterveydenhuollon fysioterapiassa. Fysioterapian ryhmäkäynnit ovat myös ennaltaehkäisevää toimintaa asiakkaan toimintakyvyn ja liikuntakyvyn tukemisessa. Fysioterapian ryhmäkäyntien heikko hyödyntäminen on lisännyt asiakkaiden yksilökäyntien määrää fysioterapiassa sekä muiden palveluiden käyttöä toimintakyvyn heiketessä. Tästä syystä esitetään, että terveysasemapalvelujen ryhmäfysioterapiakäynnistä peritään 4,40 euroa/kerta.Tämän lisäksi ryhmäfysioterapiakäynti esitetään lisättäväksi asiakasmaksuhinnaston kohtaan 1. yleiset periaatteet, perumattomasta käynnistä perittävät maksut. 
 3. Asiakasmaksuhinnaston kohta 4 Aikuissosiaalityö, 4.2. Ateriat
  • ​Asiakasmaksuhinnaston kohdassa 4.2. on määritelty ateriahinnat kaikille aikuissosiaalityön palveluissa tarjottaville aterioille. Aikuisten työ- ja päivätyötoiminta on osa sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaista sosiaalista kuntoutusta, joka on maksuton sosiaalipalvelu. Sosiaalisen kuntoutuksen sisältöä määritellään sosiaalihuoltolain esitöissä (HE 164/2014 vp, s. 111) toteamalla, että sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista. Lisäksi todetaan, että sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen. Sosiaalisen kuntoutuksen yhteydessä tarjottavat ateriat ovat osa sosiaalista kuntoutusta, sillä niiden avulla vahvistetaan henkilöä selviytymään arkipäivän tilanteissa, eli esimerkiksi ruokailutilanteissa. Kyseisistä aterioista ei ole näistä syistä peritty ateriamaksuja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Tämän takia maksuttomuus esitetään lisättäväksi hinnastoon.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä muutetun asiakasmaksuhinnaston liitteen mukaisesti 11.6.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä muutetun asiakasmaksuhinnaston liitteen mukaisesti 11.6.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.