Pelastuslautakunta, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ensihoitoyksiköiden hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle

VAKEDno-2023-116

Perustelut

Asian valmistelija: hankintavastaava Emma Reijonen

 

Hankinnan kohteena on ensihoitoyksiköiden hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Pelastuslautakunta vahvisti ensihoitoyksiköiden hankinnan periaatteet kokouksessaan 7.11.2022. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailusta lähetettiin julkaistavaksi hankintailmoitus ja tarjouspyyntö Hilma-ilmoituskanavassa 27.10.2022.

Kaksi (2) ehdokasta jätti tarjouksen määräaikaan 2.12.2022 klo 08.30 mennessä:

1. J5L-Production Oy

2. Profile Vehicles Oy

Hankinnan arvo laskettuna neljälle (4) vuodelle on noin 5 077 500 euroa (alv. 0 %).

Hankintamenettelyllä valitaan yksi (1) Toimittaja. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska hankinnan kohde muodostaa luontevan hankintakokonaisuuden, jonka jakaminen tekisi hankinnan ja sopimuksen toteuttamisesta hankalaa. Täten mainittu hankintakokonaisuus johtaa kokonaistaloudelliseen edullisuuteen hyvinvointialueelle.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu ja päätös

Päätöksenteon perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus -pisteytys, yhteensä max. 102 pistettä, vertailuun hyväksyttyjen vähimmäisvaatimukset täyttävien tarjousten osalta.

Vertailu muodostuu seuraavasti;

Hinta max. 50 pistettä (Pisteet lasketaan kaavalla: (pienin annettu arvo/tarjottu arvo) * maksimipisteet. Halvin saa max. 50 pistettä, muut suhteessa siihen)

Laatu max. 52 pistettä

Tarjoajan kaikki hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen ja se tarjoaja joka saa vertailussa eniten yhteispisteitä on tarjouskilpailun voittaja ja valitaan sopimustoimittajaksi.

Vertailu ilmenee liitteestä 1, vertailutaulukko. Tarjousten vertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina lain 11 §:n mukaan oikeus saada tieto tarjousten vertailusta.

Vertailun lopputulos on seuraava:

1. Profile Vehicles Oy

Hinta: pisteet 47,8705

Laatu: 50,000

Yhteensä 97,8705 pistettä


2. J5L-Production Oy

Hinta: pisteet 50,000

Laatu: 10,000

Yhteensä 60,000 pistettä

 

Tarjouskilpailun voitti Profile Vehicles Oy.

 

Hankintasopimus

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintasopimukseen liittyvä alihankinta

Profile Vehicles Oy on ilmoittanut käyttävänsä alihankintana Veho Oy Ab:ta.

Toimivalta

Hallintosäännön 24 §:n mukaan pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista investointisuunnitelman perusteella. Asiasta päättäminen kuuluu em. määräyksen nojalla pelastuslautakunnan toimivaltaan.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

1. hankkia ensihoitoyksiköt Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle Profile Vehicles Oy:lta siten, että sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva. Hankinnan arvo on noin 5 077 500 euroa (alv 0 %);

2. oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Profile Vehicles Oy:n kanssa, kun hankintapäätös on lainvoimainen;

3. oikeuttaa pelastusjohtajan jatkossa päättämään investointisuunnitelman mukaisten ensihoitoyksiköiden hankinnasta.

 

Lisätietoja antaa hankintavastaava Emma Reijonen, emma.reijonen@vakehyva.fi.

Päätös

Pelastuslautakunta päätti yksimielisesti ilman keskustelua:

 

1. hankkia ensihoitoyksiköt Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle Profile Vehicles Oy:lta siten, että sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva. Hankinnan arvo on noin 5 077 500 euroa (alv 0 %);

2. oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Profile Vehicles Oy:n kanssa, kun hankintapäätös on lainvoimainen;

3. oikeuttaa pelastusjohtajan jatkossa päättämään investointisuunnitelman mukaisten ensihoitoyksiköiden hankinnasta.

 

 

Lisätietoja antaa hankintavastaava Emma Reijonen,

emma.reijonen@vakehyva.fi

Liitteet

Oheismateriaali