Pelastuslautakunta, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kooste vuodesta 2022

VAKEDno-2023-128

Perustelut

Valmistelijat Outi Linnolahti, Terhi Karhuniemi

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosi 2022

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävien määrä lisääntyi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten kasvua oli ensihoidon palveluissa. Valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen työllisti erityisesti hallintoa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaa-Kerava hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen. Tiedot ovat alustavia ja tarkentuvat vuosikatsaukseen.

 

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrä lisääntyi hieman

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli vuonna 2022 yhteensä 7 917 pelastustehtävää (vuonna 2021 oli yhteensä 7876 sammutus- ja pelastustehtävää, 2020 oli 6862 tehtävää ja vuonna 2019 oli 8020 tehtävää).

Tulipalojen (rakennuspalot, rakennuspalovaarat, liikennevälinepalot ja muut tulipalot) määrä lisääntyi edellisen vuoden 784:sta 841 kappaleeseen. Tulipalojen osuus pelastustehtävistä oli noin 11 %. Suuronnettomuuksiksi luokiteltuja tehtäviä oli 1 kpl (Järvenpään kauppakuskuksen palo), (vuonna 2021: 3 kpl). Suuronnettomuudeksi luokitellaan tulipalo, jossa vahinkojen osuuden arvioidaan olevan yli 500 000 euroa.  

Rakennuspaloja oli vuonna 2022 81 kpl (vuonna 2021: 79 kpl, vuonna 2020: 91 kpl ja vuonna 2019: 105 kpl). Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tulipaloissa kuoli vuonna 2022 neljä henkilöä.  Edellisenä vuonna palokuolemia oli kaksi. Erilaisissa onnettomuuksissa alueellamme menehtyi viime vuonna 30 henkilöä (vuonna 2021: 26 henkilöä, vuonna 2020: 23 henkilöä ja vuonna 2019: 32 henkilöä) ja loukkaantui 591 henkilöä (vuonna 2021: 647, vuonna 2020: 572 henkilöä ja vuonna 2019: 687 henkilöä). 

Pelastustoiminnassa kohteeseen saapumisaikatavoite on määritelty eri riskialueilla erilaiseksi. Tavoite saavutettiin 61 % tapauksista. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö oli perillä kohteessa keskimäärin 7:40 minuutissa (v. 2021: 7:30 min). Heikoin tilanne on I-riskialueella (tiiviisti rakennettu korkeimman riskin alue), jossa kohde tulisi saavuttaa kuuden minuutin kuluessa hälytyksestä. Vuonna 2022 1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 6:57 (2021: 6:50) ja tavoite saavutettiin 32 % tapauksista (2021: 34 %). Pelastusyksikön lähtöaika oli vuonna 2022 keskimäärin 1:30 minuuttia (2021: 1:25 minuuttia).  

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimii 30 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokunnat antoivat merkittävää apua pelastuslaitosten yksiköille. Sopimuspalokuntia käytetään yleensä pelastuslaitoksen yksiköiden apuna, mutta esimerkiksi Pornaisissa sopimuspalokunnat hoitavat joitakin tehtäviä itsenäisesti ja ovat nopein apu sillä alueella.  Vuonna 2022 sopimuspalokunnilla oli 487 tehtävää, joissa mukana oli 817 yksikköä avustamassa pelastustoimintaa (vuonna 2021: 524 tehtävää, joissa mukana oli 780 sopimuspalokunnan yksikköä). Lukumääräisesti eniten hälytyksiä kertyi Savion VPK:lle, Asolan VPK:lle, Hyvinkään VPK:lle ja Pornaisten VPK:lle. 

 

Ensihoitopalveluiden tarve kasvoi edelleen

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssien kokonaistehtävämäärä oli vuonna 2022 42 830 kpl kun se vuonna 2021 oli 40 901 kpl ja vuonna 2020 se oli 36 519 (vuodesta 2021 vuoteen 2022 kasvua tehtävämäärissä oli 5%, vuosien 2020 ja 2021 välillä kasvua oli 12 %).

Tehtävät nousivat jonkin verran kaikissa kiireellisyysluokissa molemmilla Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueen sairaanhoitoalueilla. HYKS-Peijaksen sairaanhoitoalueella kokonaistehtävämäärä oli 27 561 (vuonna 2021: 26 454 ja vuonna 2020: 23 147). Hyvinkään sairaanhoitoalueella pelastuslaitoksen yksiköiden tehtävämäärä oli 15 269 (vuonna 2021: 14 447 ja vuonna 2020 oli 13 372).  

Vuoden aikana yksiköiden käyttöaste nousi vuoteen 2021 verrattuna. Vuoden 2022 joulukuu oli kiireinen, tehtävämäärät nousuivat tuolloin 4087 tehtävään (vuonna 2021 joulukuussa: 3651 tehtävää). 

 

Valvontatoiminta 

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi alueella tehtiin määräaikaisia valvontakäyntejä (muihin kuin asuinrakennuksiin) 1 217 kohteeseen, joka vastaa 86,7 % toteumaa suhteessa tavoiteasetteluun. Valvonnan yhteydessä havaittiin jälkivalvontaa edellyttäviä puutteita 174:ssä kohteessa. Lisäksi asuinrakennuksiin tehtiin 223 paloturvallisuuden itsearvioinnin jälkivalvontaan liittyvää valvontakäyntiä, jotka kohdistuivat pientaloihin. 

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtäviä tarkastuksia ja päätöksiä tehtiin 568 kpl. Muita tarkastuksia ja katselmuksia, kuten rakennusten käyttöönottoon liittyviä tarkastuksia ja yleisötapahtumien valvontaa tehtiin yhteensä 745 kertaa. Lisäksi suoritettiin asiakirjavalvontaa 2341 kpl ja annettiin erilaisia asiantuntijapalveluita kuten rakennuslupalausuntoja 1370 kertaa.  

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää merkitä alustavan raportin vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Pelastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen merkitä alustavan raportin vuodelta 2022 tiedoksi.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt,

jyrki.landstedt@vakehyva.fi