Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 20 Uppdaterande av social- och hälsovårdens kundavgifter från och med den 1.4.2023

VAKEDno-2022-177

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredare av ärendet: Chef för beredningen av klientavgifter Mia Mustaparta och ekonomiberedningsdirektör Hanna Heinikainen

Välfärdsområdesstyrelsen har behandlat frågan om klientavgifter vid sitt sammanträde 8.11.2022 § 227 och beslutat att återremittera ärendet för ny beredning.

Enligt lagen om välfärdsområden 22 § fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om allmänna grunder för avgifter för tjänster och andra prestationer samt om klientavgifter för de tjänster som välfärdsområdet ansvarar för att tillhandahålla. Enligt förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde 78 § fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om allmänna grunder för välfärdsområdets tjänster och andra prestationer. Välfärdsområdesstyrelsen fattar närmare beslut om grunderna för avgifterna och avgiftsbeloppen i euro. Vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 8.11.2022 konstaterades följande:
”Konstaterades att efter att föredragningslistan skickades ut har en utredning gjorts om beslutanderätten om godkännande av klientavgifter (Kommunförbundets anteckning om klientavgifter i relation till 22 § i välfärdsområdeslagen). Enligt det direktiv som Kommunförbundet gett 8.11.2022 är det lagenligt att godkännandet av klientavgifter läggs fram för välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande och att nödvändiga preciseringar görs i förvaltningsstadgan då det gäller beslutanderätten om klientavgifter. Kommunförbundets svar 8.11.2022 är bifogat som kompletterande material.

Välfärdsområdesfullmäktige har vid sitt sammanträde 31.5.2022 § 47 beslutat om allmänna principer för de avgifter som gäller för välfärdsområdets tjänster och andra prestationer enligt följande: 

 1. En av utgångspunkterna för klientavgifterna inom Vanda och Kervo välfärdsområde är välfärdsområdets ekonomiska och sociala hållbarhet, som årligen följs upp; 
 2. en utredning om avgiftsfrihet för hemservice för barnfamiljer bereds med beaktande av hur avgiftsfriheten inverkar på de totala intäkterna och tjänstens större betydelse som väsentlig service då det gäller förebyggande effekter; 
 3. en utredning bereds om avgiften för besök hos hälsocentralläkare och hur avgiftsfrihet inverkar på de totala kostnaderna och intäkterna. 
 4. välfärdsområdesstyrelsen har vid behov möjlighet att utifrån välgrundad motivering fatta beslut om lägre klientavgifter än vad som stadgas i lag. 
 5. i samband med behandlingen av prislistan för klientavgifter föreslås för välfärdsområdesstyrelsen i enlighet med lagen om klientavgifter en nedsättningsprocess för avgiften om klientens ekonomiska situation kräver det.
   

Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) kan en avgift uppbäras av en person som använder välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster, ifall tjänsten inte enligt lag är avgiftsfri.

Avgiften som uppbärs för tjänsten får vara högst lika stor som kostnaderna för att producera tjänsten. Noggrannare bestämmelser för lagens verkställighet ges i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992). Lagen och förordningen om klientavgifter fastställer en högsta tillåten avgift för vissa tjänster, eller att uppbärande av avgiften bestäms enligt klientens betalningsförmåga. Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna har förnyats 2021. De högsta tillåtna eurobelopp som bestäms i lagen och förordningen om klientavgifter justeras vartannat år enligt förändringar i folkpensionsindex och arbetspensionsindex. Följande indexförhöjning sker 1.1.2024.

Ekonomiberedningen har tillsammans med fusionsarbetsgruppen gått igenom klientavgifterna för social- och hälsovården i Vanda och Kervo och utifrån dem formulerat förslag om välfärdsområdets klientavgifter. Målet med arbetet har varit att sträva efter social och ekonomisk hållbarhet. Målet med prislistan för kundavgifterna för tjänsterna har varit en enhetlig och likvärdig behandling av alla klientgrupper. Utlåtanden om klientavgifterna har även begärts från alla påverkansorgan på välfärdsområdet, det vill säga från äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, ungdomsfullmäktige och delegationen för mångkulturfrågor. Promemorior/protokoll från påverkansorganens sammanträden finns bifogade som kompletterande material.

Efter att välfärdsområdesstyrelsen behandlade ärendet 8.11.2022 § 227 har välfärdsområdesstyrelsegrupperna förhandlat om prislistan för klientavgifterna. Ett uppdaterat förslag, som är ett resultat av beredning på tjänstenivå, om prislistan för klientavgifter överlämnas separat före välfärdsområdesstyrelsens möte 16.11.2022. I den uppdaterade prislistan grundar sig avgifterna huvudsakligen på Vanda stads nuvarande klientavgifter inom social- och hälsovårdsområdet.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar:  

 1. anteckna följande utredningar för kännedom:
  1. hemservice för barnfamiljer: en utredning om hur avgiftsfrihet inverkar på de totala intäkterna och tjänstens större betydelse som väsentlig service då det gäller förebyggande effekter;
  2. avgift för besök hos hälsocentralläkare: en utredning om hur avgiftsfrihet inverkar på de totala kostnaderna och intäkterna:  
  3. enligt lagen om klientavgifter genomförd nedsättningsprocess för avgifterna om klientens ekonomiska situation kräver det; 
 2. godkänna prislistan för klientavgifter enligt bilagan från och med 1.1.2023;
 3. konstatera att prislistan redan beaktar den nya lagen om funktionshinderservice, som enligt plan träder i kraft från och med 1.1.2023. Vid behov läggs prislistan för klientavgifter på nytt fram för beslutsfattande ifall lagen om funktionshinderservice inte går vidare i riksdagen i enlighet med regeringens förslag.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar:  

 1. anteckna följande utredningar för kännedom:
  1. hemservice för barnfamiljer: en utredning om hur avgiftsfrihet inverkar på de totala intäkterna och tjänstens större betydelse som väsentlig service då det gäller förebyggande effekter;
  2. avgift för besök hos hälsocentralläkare: en utredning om hur avgiftsfrihet inverkar på de totala kostnaderna och intäkterna;  
  3. enligt lagen om klientavgifter genomförd nedsättningsprocess för avgifterna om klientens ekonomiska situation kräver det; 
 2. godkänna den ändrade prislistan för klientavgifter enligt bilaga från och med 1.1.2023;
 3. konstatera att prislistan redan beaktar den nya lagen om funktionshinderservice, som enligt plan träder i kraft från och med 1.1.2023. Vid behov läggs prislistan för klientavgifter på nytt fram för beslutsfattande ifall lagen om funktionshinderservice inte går vidare i riksdagen i enlighet med regeringens förslag.

Mer information om beslutet ger välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.

Möte hantering

Konstaterades att efter att föredragningslistan skickades ut har välfärdsområdesstyrelsen fått en bilaga med förslag till prislista för klientavgifter från och med 1.1.2023 och ett kompletterande material med en prisjämförelse (Vandas och Kervos nuvarande pris, högsta tillåtna pris enligt lagstiftningen och priset på prislistan för klientavgifter).

Beredningsdirektör för kommunikation Petri Kosonen anlände till sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 8.37. Välfärdsområdesfullmäktiges 2:a viceordförande Anne Karjalainen anlände till sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 8.43 och avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 9.27. Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Sirkka-Liisa Kähärä avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 9.05. Välfärdsområdesstyrelsens medlem Jüri Linros avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av ärendet kl. 10.08.

Under behandlingen gjorde föredragande följande ändring i prislistan för klientavgifter i bilagan: text på sida 10
”En nedsättning eller efterskänkning av klientavgifterna gäller alla klientavgifter inom socialvården, samt klientavgifter inom hälsovården som grundar sig på betalningsförmåga.” ändras enligt följande ”En nedsättning eller efterskänkning av klientavgifterna gäller alla klientavgifter inom socialvården samt klientavgifter inom hälsovården som grundar sig på betalningsförmåga. En nedsättning eller efterskänkning av klientavgift inom hälsovården utreds innan beslut fattas om klientavgifterna för år 2024.”Välfärdsområdesstyrelsen godkände ändringen enhälligt. 

Efter avslutad diskussion om ärendet konstaterade välfärdsområdesstyrelsens ordförande att Pirkko Letto hade lagt fram ett ändringsförslag som avvek från grundförslaget. Ändringsförslaget löd enligt följande: ”Avgiften för tandläkarbesök ändras till samma nivå som Vanda stads nuvarande nivå 10,60 euro (grundförslag 12,00 euro)”. Jukka Hako, Riitta Särkelä och Nina Korventaival stödde Pirkko Lettos ändringsförslag.

Eftersom det hade framlagts ett ändringsförslag som skilde sig från grundförslaget och som fått understöd, konstaterade välfärdsområdesstyrelsens ordförande att ärendet kräver omröstning. JA betydde understöd för grundförslaget och NEJ betydde understöd för Pirkko Lettos ändringsförslag. 10 medlemmar i välfärdsområdesstyrelsen röstade JA (Pirjo Luokkala, Sakari Rokkanen, Marja Ahava, Tanja Aidanjuuri, Teemu Purojärvi, Lauri Kaira, Olga Gilbert, Eva Tawasoli, Terhi Enjala, Maarit Raja-Aho)  och 6 medlemmar i välfärdsområdesstyrelsen röstade NEJ (Jukka Hako, Jari Sainio, Pirkko Letto, Riitta Särkelä, Nina Korventaival, Antero Eerola), och därmed godkände välfärdsområdesstyrelsen grundförslaget med rösterna 10-6.

Efter omröstningen avlägsnade sig välfärdsområdesstyrelsens ordförande Maarit Raja-Aho från sammanträdet kl. 10.12. Hennes ersättare Sirpa Peura anlände istället och välfärdsområdesstyrelsens 1:a viceordförande tog över som sammanträdets ordförande.

Efter avslutad diskussion om ärendet konstaterade ordföranden att Antero Eerola hade gjort ett ändringsförslag som avvek från grundförslaget. Ändringsförslaget löd enligt följande: ”Jag föreslår att klientavgifterna inom Vanda och Kervo välfärdsområde förenhetligas enligt den lägre avgift som nu uppbärs av städerna. Avgifterna i Kervo som nu skulle stiga enligt förslaget, skulle följaktligen förbli desamma. Avgiften för ett besök som inte annullerats utan godtagbar anledning kan höjas. Jag föreslår ytterligare att avgifterna för tandvård inte höjs överhuvudtaget.” Antero Eerolas ändringsförslag fick inget understöd och förföll.

Föredragande föreslog att i punkt 3 i beslutsförslaget läggs till ”till denna del”. Ny formulering: ”konstatera att prislistan beaktar lagen om funktionshinderservice som enligt plan träder i kraft från och med 1.1.2023. Vid behov läggs prislistan för klientavgifter till denna del på nytt fram för beslutsfattande ifall lagen om funktionshinderservice inte går vidare i riksdagen i enlighet med regeringens förslag. Välfärdsområdesstyrelsen godkände ändringen enhälligt. 

Ordföranden konstaterade att välfärdsområdesstyrelsens beslut lyder enligt följande:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar:  

 1. anteckna följande utredningar för kännedom:
  1. hemservice för barnfamiljer: en utredning om hur avgiftsfrihet inverkar på de totala intäkterna och tjänstens större betydelse som väsentlig service då det gäller förebyggande effekter;
  2. avgift för besök hos hälsocentralläkare: en utredning om hur avgiftsfrihet inverkar på de totala kostnaderna och intäkterna;  
  3. enligt lagen om klientavgifter genomförd nedsättningsprocess för avgifterna om klientens ekonomiska situation kräver det; 
 2. godkänna den ändrade prislistan för klientavgifter enligt bilaga från och med 1.1.2023;  
 3. konstatera att prislistan redan beaktar den nya lagen om funktionshinderservice, som enligt plan träder i kraft från och med 1.1.2023. Vid behov läggs prislistan för klientavgifter till denna del på nytt fram för beslutsfattande ifall lagen om funktionshinderservice inte går vidare i riksdagen i enlighet med regeringens förslag.

En uppdaterad version av prislistan för klientavgifter finns som bilaga till protokollet (ändringen gjord på sida 10).

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar att:

 1. anteckna de sammanställda utredningarna för kännedom,
  1. hemservice för barnfamiljer: utredning över hur avgiftsfriheten påverkar intäkterna och hur tjänsten förebygger behovet av tyngre tjänster,
  2. avgift för besök hos hälsovårdscentralläkare: utredning över hur avgiftsfriheten påverkar utgifterna och intäkterna,  
  3. en process för nedsättning av avgifter om kundens ekonomiska ställning kräver det, i enlighet med lagen om kundavgifter inom social- och hälsovården. 
 2. godkänna den ändrade prislistan över kundavgifter enligt bilagan från den 1.1.2023,  
 3. konstatera, att den nya lagen om funktionshinderservice, som ska träda i kraft den 1.1.2023, redan har beaktats i prislistan. Vid behov kan prislistan över kundavgifter för denna del läggas fram för beslutsfattande igen om lagen om funktionshinderservice inte går igenom i riksdagen enligt regeringens förslag.

Beskrivning

Asian valmistelija: asiakasmaksujen ja myyntireskontran päällikkö Mia Mustaparta

Hallintosäännön 78 §:n mukaan aluevaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista. Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Aluevaltuusto on päättänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kokouksessaan 22.11.2023 § 93. Tällöin aluevaltuusto totesi päätöksellään, että  "hinnastossa on jo huomioitu uusi vammaispalvelulaki,​ jonka oli tarkoitus astua voimaan 1.1.2023 lukien. Tarvittaessa asiakasmaksuhinnasto tuodaan tältä osin uudelleen päätöksentekoon,​ mikäli vammaispalvelulaki ei etene eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti."

Vammaispalvelulain esitettyjä muutoksia ei ole toistaiseksi hyväksytty, eikä laki ole tullut aiemmin esitetysti voimaan. Tämän johdosta hinnastoa esitetään päivitettäväksi voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi. Samalla hinnastoa päivitetään myös muilla tässä päätösesityksessä esille tuoduin muutoksin. Muutoksia on tehty  esimerkiksi joihinkin sanamuotoihin, määreisiin sekä lisätty yksi laskutettava tuote, joka oli jäänyt pois epähuomiossa.  Päivitetty asiakasmaksuhinnasto on tämän päätösesityksen liitteenä. Muutetut kohdat on kirjattu hinnastoon punaisella värillä.

Asiakasmaksuhinnastoa työstettäessä vammaispalvelulain valmistelu oli edennyt jo pitkälle ja oletusarvona oli sen vahvistaminen ennen vuodenvaihdetta. Tämän takia hinnasto suunniteltiin tulevan lain näkökulmasta. Esitettyjen lakimuutosten ollessa edelleen käsittelyssä, hinnastoa tulee muuttaa ajantasaisen lain mukaiseksi. Varsinaisiin hintoihin ei ole tullut muutoksia, vaan muutokset ovat lähinnä kirjausteknisiä mainittujen lakien osalta. Samassa päivityksessä on hinnastoa on syytä päivittää teknisesti myös muilta sellaisilta osin, joissa muutostarpeita on havaittu.

Aluevaltuuston 22.11.2022 § 93 hyväksymään asiakasmaksuhinnastoon esitetään muutettavaksi, korjattavaksi ja lisättäväksi seuraavia asioita:

 • Kansilehteen korjattu sanamuoto
 • 1.1   Maksukatto
  • poistettu vuosiluku
 • 1.2  Maksuttomat terveyspalvelut:
  • lisätty ja korjattu sanamuotoja liittyen kehitysvammalain mukaiseen hoitoon
 • 1.3 Maksuttomat sosiaalipalvelut:
  • lisätty ja korjattu sanamuotoja liittyen kehitysvammalain mukaiseen hoitoon
 • 2.1 Terveysasemapalvelut:
  • korjattu sanamuotoa erikoislääkärin vastaanoton kuvauksessa
 • 5. Vammaispalvelut:
  • lisätty kappale, huomioiden vielä voimassa olevat lait
 • 5.1 Kotona asumista tukevat palvelut:
  • poistettu jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu, koska tällaisena sitä ei ole tarjolla vammaispalvelulain mukaisesti
 • 5.3 Työ- ja päivätoiminta, iltapäivätoiminta
  • ehdotetaan poistettavaksi 16 vuotta täyttäneiden hoito, maksu ollut Keravalla yhdenmukaistetaan Vantaan hinnan mukaiseksi, eli maksuton  tuote
  • lisätty sanamuotoja selventämään kuljetuspalvelun maksua
 • 5.4 Liikkumista tukevat palvelut
  • tarkistettu ja korjattu lakipykälä liikkumisen tuen osalta
 • 5.5  Perhehoito:
  • lisätty sanamuotoja liittyen kehitysvammalain mukaiseen hoitoon
  • korjattu sanamuotoa kuvauksen osalta palvelun ”Perhehoidossa perhehoitajan luona ylläpidosta perittävä maksu, yli 16-vuotiaat” kohdalla
  • ehdotetaan lisättäväksi lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan luona, alle 16-vuotiaat 7,90/päivämaksu. Käytössä oleva tuote, joka oli jäänyt puuttumaan hinnastosta.
  • ehdotetaan sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien palveluiden poistamista hinnastosta
 • 5.6 Omaishoito
  • korjataan määre (päivämaksu vrk-hinnaksi)
 • 5.7 Asumispalvelut:
  • jaettu vammaispalveluiden asumispalvelut uusien väliotsikoiden alle huomioiden voimassa olevat lait:
 • 5.7.1 Kehitysvammalain mukainen asuminen
 • 5.7.2 Vammaispalvelulain mukainen asuminen
 • 5.7.3 Sosiaalihuoltolain mukainen asuminen
  • poistetaan yhteisöllisen asumien kohdalta maksutaulukko
 • 5.8 Laitospalvelut:
  • lisätty sanat tarkentamaan pitkäaikaista laitoshoitoa
  • ehdotetaan poistettavaksi tutkimus- ja kuntoutusjakso
 • 5.9  Kodin ulkopuolella järjestettävä lapsen asumisen tuki
  • poistettu kokonaan kohta 5.9, koska laki ei ole vielä voimassa
 • 6.5 Omaishoito
  • korjattu määre (päivämaksu vrk-hinnaksi)


Esitetyt muutokset on merkitty liitteenä olevaan asiakasmaksuhinnastoon punaisella värillä. Päivitysten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2023 alkaen.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn asiakasmaksuhinnaston liitteen mukaisesti 1.4.2023 alkaen.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna den uppdaterade prislistan över kundavgifter enligt bilagan från den 1.4.2023.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt utan diskussion.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.