Områdesfullmäktige, möte 23-10-2023

Protokollet är granskat

§ 109 Förtoendevalds avskedsansökan – medlem i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice Jukka Nevala

VAKEDno-2022-48

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsen Jukka Nevala on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 5.10.2023 eroanomuksen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän sisäisten järjestelyiden vuoksi. 

Aluevaltuusto on kokouksissaan 29.3.2022 § 25, 14.3.2023 § 15, 12.6.2023 § 46 sekä 11.9.2023 § 83 ja § 85 päättänyt:

 1. valita aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-2025 seuraavasti:
  • Anniina Pylsy (kok.), varajäsen Timo Juurinen (kok.)
  • Timo Juurikkala (vihr.), varajäsen Hannu Kokko (vihr.)
  • Tuija Haapalainen (sd.), varajäsen Maiju Aztmon (sd.)
  • Ida Tamminen (sd.), varajäsen Sanna Huuskonen (sd.)
  • Reija Friman (vihr.), varajäsen Kirsi Peltonen (vihr.)
  • Matti Lepistö (kok.), varajäsen Petri Kallionpää (kok.)
  • Sari Linnansalmi (ps.), varajäsen Minna Heikkinen (ps.)
  • Jukka Nevala (kok.), varajäsen Sami Paakkinen (kok.)
  • Ville Hoikkala (sd.), varajäsen Joni Hilden (sd.)
  • Jouko Karjalainen (vas.), varajäsen Tuukka Kallas (vas.)
  • Carola Bäckström (r.), varajäsen Anna-Stina Suhonen-Malm (r.).
    
 2. valita jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajaksi Anniina Pylsyn (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Timo Juurikkalan (vihr.).
   

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Beslutsförslag

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Jukka Nevalalle eron aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenyydestä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut -jaoston jäsenen toimikauden loppuun.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

 1. beviljar avsked från sitt uppdrag som medlem i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice Jukka Nevala enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. väljer en ny medlem till sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice till mandattidens slut.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att

 1. bevilja avsked från sitt uppdrag som medlem i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice Jukka Nevala enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. välja en ny medlem i sektionen för vuxensocialarbete och funktionshinderservice i hens ställe till mandattidens slut enligt följande: Markku Pulkkinen (Saml).
   

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.