Områdesfullmäktige, möte 23-10-2023

Protokollet är granskat

§ 108 Förtroendevalds avskedsansökan – ledamot i nämnden för närdemokrati och delaktighet Anssi Ennevaara

VAKEDno-2022-8

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen Anssi Ennevaara on toimittanut 5.10.2023 eroanomuksen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän sisäisten järjestelyiden vuoksi. 

Aluevaltuusto on kokouksissaan 8.3.2022 § 10 ja 12.6.2023 § 43 päättänyt:

 1. valita lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakuntaan 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:
  • Kimmo Kiljunen (sd.), varajäsen Tiina Vartiainen (sd.)
  • Laura Tulikorpi (vihr.), varajäsen Kirsi Peltonen (vihr.)
  • Anssi Ennevaara (kok.), varajäsen Hanna-Maria Antikainen (kok.)
  • Elina Nykyri (vas.), varajäsen Sanna Tenkanen (vas.)
  • Jari Laukia (sd.), varajäsen Jouko Koskinen (sd.)
  • Jarkko Rönnholm (liik.), varajäsen Nejdet Karadag (kes.)
  • Kai-Ari Lundell (ps.), varajäsen Juha Suoniemi (ps.)
  • Manav Pull (kok.), varajäsen Merja-Liisa Vasarainen (kok.)
  • Sirpa Kauppinen (vihr.), varajäsen Mira Sten (vihr.)
  • Roosa Haapalainen (kok.), varajäsen Noa Lindqvist (kok.)
  • Soile Eriksson (sd.), varajäsen Päivi Wilen (sd.)
  • Susanna Kaiju (kok.), varajäsen Jari Ahokas (kok.)
  • Tuomas Vanhanen (kesk.), varajäsen Hannu Palmu (kesk.)
 2. valita jäseniksi valituista lähidemokratia-​ ja osallisuuslautakunnan puheenjohtajaksi Kimmo Kiljusen (sd.) ja varapuheenjohtajaksi Laura Tulikorven (vihr.).
   

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1.  myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Anssi Ennevaaralle eron lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenyydestä;
 2.  valitsee hänen tilalleen uuden lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsenen toimikauden loppuun.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

 1.  beviljar avsked av sitt uppdrag som ledamot i nämnden för närdemokrati och delaktighet åt Anssi Ennevaara enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2.  väljer en ny ledamot i nämnden för närdemokrati och delaktighet i hans ställe till mandattidens slut.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att

 1.  bevilja avsked av sitt uppdrag som ledamot i nämnden för närdemokrati och delaktighet åt Anssi Ennevaara enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2.  välja en ny ledamot i nämnden för närdemokrati och delaktighet i hens ställe till mandattidens slut enligt följande: Jukka Nevala (saml.)
   

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.