Områdesfullmäktige, möte 23-10-2023

Protokollet är granskat

§ 113 Fullmäktigemotioner (additional)

Beskrivning

Under sammanträdet lämnades följande fullmäktigemotioner:

1. Elina Nykyris fullmäktigemotion ”Gynekologer till hälsostationerna”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 22 välfärdsområdesledamöter. Fullmäktigemotionen hade följande lydelse:

”Vi som undertecknat motionen föreslår att Vanda och Kervo välfärdsområde anställer gynekologer till alla hälsostationer, som hälsocentralsläkarna kan konsultera med låg tröskel. Detta är en jämställdhets- och likabehandlingsfråga. Gynekologi fokuserar på att förebygga och behandla kvinnosjukdomar.

Att öka gynekologisk kompetens inom primärvården skulle förebygga kvinnors insjuknande samt göra tillgången till vård och tillfrisknandet snabbare. Att öka gynekologisk kompetens inom primärvården skulle också minska hälsovårdens kostnader. En del av de gynekologiska besvären och sjukdomarna kunde behandlas inom primärvården istället för att skicka patienter till den specialiserade sjukvården.

Inom primärvården finns det för närvarande sällan gynekologisk kompetens. I allmänhet är det omöjligt att få remiss till en gynekolog inom den specialiserade sjukvården, även om det skulle finnas akut behov av det. Studerandesjukvården (SHVS) täcker inte längre studerandenas gynekologtjänster. Företagshälsovården täcker inte heller alltid arbetstagarens gynekologtjänster.

Ofta är kvinnor tvungna att betala mycket för gynekologiska tjänster inom den privata sektorn. Kvinnor med låga inkomster har dock inte råd med detta.  Inom den privata sektorn kan en gynekologisk undersökning kosta patienten över 200 euro och dessutom måste patienten betala skilt för varje undersökning. Det är ofta omöjligt för kvinnor med låg inkomst att vid behov komma till gynekologens mottagning. Inom den offentliga sektorn får man inte remiss till den specialiserade sjukvården och inom den privata sektorn är tjänsterna för dyra.

Om en kvinna inte har möjlighet att vid behov besöka gynekologens mottagning eller ifall det drar ut på tiden att komma till mottagningen, kan det i värsta fall leda till kroniska gynekologiska besvär eller allvarliga sjukdomar. En kvinna behöver i olika skeden i livet olika tjänster i anslutning till sexuell och reproduktiv hälsa. Hon kan också i något skede av sitt liv behöva hjälp med sina klimakteriebesvär. Gynekologiska besvär och sjukdomar som påverkar den reproduktiva hälsan är ofta underdiagnostiserade.”

 

2. Elina Nykyris fullmäktigemotion ”Vi introducerar välfärdsområdets aktörer i FN:s funktionsrättkonvention samt utvecklar tillgängligheten till välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden”. Fullmäktigemotionen har undertecknats av 22 välfärdsområdesledamöter. Fullmäktigemotionen hade följande lydelse:

”Vi som undertecknat motionen vill utveckla tillgängligheten till och likabehandlingen i verksamheten i Vanda och Kervo välfärdsområde. Vi föreslår att a) välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden simultantolkas till finskt teckenspråk, b) webbsändningarna (eller deras inspelningar) från välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden textas, c) webbsändningarna från välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden översätts i realtid (dvs. textning på svenska då det diskuteras på finska och textning på finska då det diskuteras på svenska, vi tar exempel från Västra Nylands välfärdsområde) samt d) välfärdsområdets förtroendevalda och arbetstagare introduceras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (förkortat: FN:s funktionsrättskonvention). Vi föreslår att introduktionen planeras och genomförs i samarbete med välfärdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning och handikapporganisationer.

Både FN:s funktionsrättskonvention och diskrimineringslagen förutsätter att personer med funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter som majoritetsbefolkningen att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Välfärdsområdet bör beakta tillgänglighet i all sin verksamhet. Invånaren har möjlighet att påverka sitt områdes beslutsfattande endast om hen kan följa med välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden. Speciellt döva och hörselskadade som behärskar teckenspråk skulle dra nytta av att välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden tolkades till finskt teckenspråk. Speciellt personer med nedsatt hörsel och/eller personer med annat modersmål än finska eller svenska skulle dra nytta av att välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden (eller inspelningar av dem) textades.

I Vanda och Kervo välfärdsområdes förvaltningsstadga 7 § konstateras: ”I kommunikationen ska det användas ett klart och begripligt språk. Behoven hos finsk- och svenskspråkiga samt övriga viktiga språkgruppers, inklusive teckenspråkiga personers behov, ska beaktas. Dessutom ska i kommunikationen beaktas tillgänglighet.” Både EU:s tillgänglighetsdirektiv och lagen som stiftats enligt det om att tillhandahålla digitala tjänster förutsätter tillgänglighet till digitala tjänster såsom inspelningar från välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden. Enligt lagen måste inspelningen som den offentliga aktören producerat textas och/eller tolkas på teckenspråk, om den finns på internet i över 14 dygn.

I Finland finns det ungefär 10 000–14 000 personer som behärskar finskt teckenspråk. Det finns uppskattningsvis 5500 personer som har finskt teckenspråk som modersmål i Finland. I Finland bor det ungefär 5000 personer som varit döva sedan födseln och 3000 som blivit döva senare i livet. Det finns ungefär 800 000 hörselskadade personer i Finland. (Källor: https://oikeusministerio.fi/viittomakielet, https://oikeusministerio.fi/viittomakielet ja https://www.kuuloliitto.fi/kuulo/).

I slutet av 2022 bodde det uppskattningsvis 28 500 personer med funktionsnedsättning och 56 491 personer med annat modersmål än finska eller svenska i Vanda. Vi kan alltså uppskatta att 85 000 Vandabor eller Kervobor drar nytta av att välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden textas eller tolkas till teckenspråk. Vandas och Kervos folkmängd var 280 495 i slutet av 2022. (Källa: https://vakehyva.fi/sites/default/files/document/Alueellinen%20hyvinvointikertomus%20ja%20-suunnitelma_luonnos_080923.pdf).

Vi som undertecknat motionen vill främja deltagandet i och tillgängligheten till att följa det samhälleliga beslutsfattandet. Det samhälleliga beslutsfattandet bör vara tillgängligt för alla. Likabehandling och jämställdhet bör vara utgångspunkten för all offentlig verksamhet. Det får inte vara en kostnadsfråga.”

Beslut

Områdesfullmäktige beslutade enhälligt att anteckna för kännedom de inkomna fullmäktigemotionerna och sända dem för beredning i välfärdsområdesstyrelsen.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.