Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Luottamushenkilön eronpyyntö - aluevaalilautakunnan puheenjohtaja Eero Ahola

VAKEDno-2023-360

Perustelut

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan puheenjohtaja Eero Ahola on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 14.1.2023 eroanomuksen aluevaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022 § 9 päättänyt:

1.      valita hyvinvointialueen aluevaalilautakuntaan puheenjohtajan,​ varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:

  •    Eero Ahola (kok.)
  •    Ilppo Alatalo (sd.)
  •    Anne Korkalainen (vihr.)
  •   Niilo Kärki (ps.)
  •    Katja Komeza (vas.)

2.      vahvistaa valittavien varajäsenten lukumääräksi 5;​ 

3.      valita varajäsenet asetettuna siihen järjestykseen,​ jossa he tulevat jäsenten sijaan seuraavasti:

1. Sari Virrankari (kesk.)
2. Päivi Enden (liik.)
3. Lauri Rantalainen (kd.)
4. Mona Lanaeus (r.)
5. Samuli Porio (vkk.)

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

  1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Eero Aholalle eron aluevaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä;
  2. valitsee hänen tilalleen uuden aluevaalilautakunnan puheenjohtajan toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.