Aluevaltuusto, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Luottamushenkilön eronpyyntö – aluevaalilautakunnan varajäsen Samuli Porio

VAKEDno-2023-1475

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Kaarlo Suutarinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan varajäsen Samuli Porio on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 5.4.2023 eroanomuksen aluevaalilautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi

Aluevaltuusto on kokouksissaan 8.3.2022 § 9 ja 14.3.2023 § 13 päättänyt:

 1. valita hyvinvointialueen aluevaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:
  • Marilla Kortesalmi (kok.)
  • Ilppo Alatalo (sd.)
  • Anne Korkalainen (vihr.)
  • Niilo Kärki (ps.)
  • Katja Komeza (vas.)
 2. vahvistaa valittavien varajäsenten lukumääräksi 5;
 3. valita varajäsenet asetettuna siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan seuraavasti:
  1. Sari Virrankari (kesk.)
  2. Päivä Enden (liik.)
  3. Lauri Rantalainen (kd.)
  4. Mona Lanaeus (r.)
  5. Samuli Porio (vkk.)
    

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1.  myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Samuli Poriolle eron aluevaalilautakunnan varajäsenyydestä ja;
 2.  valitsee hänen tilalleen uuden aluevaalilautakunnan 5. varajäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1.  myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Samuli Poriolle eron aluevaalilautakunnan varajäsenyydestä ja;
 2.  valitsee hänen tilalleen uuden aluevaalilautakunnan 5. varajäsenen toimikauden loppuun.

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

 1.  myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Samuli Poriolle eron aluevaalilautakunnan varajäsenyydestä ja;
 2.  valita hänen tilalleen uuden aluevaalilautakunnan 5. varajäsenen toimikauden loppuun seuraavasti: Petri Hynninen (vkk.).
   

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.