Aluevaltuusto, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestämistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen 

Aluevaltuuston kokouksessa 30.8.2022 § 78 jätettiin Marjo Vackerin,​ Pia Lohikosken ja Laura Tulikorven valtuustoaloite "Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 30 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti: 
 
"Aiemmin Vantaalla on toteutettu etsivää vanhustyötä ainakin hankemuodossa vuoteen 2021. Keravalla toimii löytävän vanhustyön työryhmä,​ jossa on mukana Keravan kaupungin vanhuspalveluiden edustajien lisäksi eri kolmannen sektorin toimijoita. 

Hyvinvointialueen tulisi varmistaa järjestöyhteistyö ja järjestöjen tuki myös jatkossa. Tavoitteena on tavoittaa ikääntyneitä,​ jotka ovat tavalla tai toisella jääneet syrjään erilaisista verkostoista tai palveluista.  

Ajankohtainen tilanne ikääntyvän väestömme osalta on huolestuttava ja kaikki mahdollinen tuen tarjoaminen myös heille on selvitettävä. Etsivän vanhustyön osalta myös ennakoiminen on prioriteeteissa kärjessä ja tällaisella pysyvällä toiminnalla pystyisimme reagoimaan jo hyvissä ajoin niihin haastaviinkin tilanteisiin. Liian moni ikäihminen on niin sanottua ”hiljaista kansaa”. Heille etsivän vanhustyön tuottama palvelu olisi erityisen tärkeää. 

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen. 

Me allekirjoittaneet esitämme,​ että Vantaa ja Kerava hyvinvointialue tekisi selvityksen kyseisen palvelun osalta ja kartoittaisi pysyvän toiminnan ratkaisuja jo ennen Vantaa ja Kerava hyvinvointialueelle siirtymistä. 

Tarkennamme vielä,​ että palvelu integroitaisiin osana Vantaa ja Kerava hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueella olisi palvelusta seuranta-​ ja palvelunjärjestämisvastuu,​ vaikka palveluntuottaja kumppaneina olisikin kolmannen sektorin toimijoita." 

Aluehallitus päätti kokouksessaan 30.8.2022 § 78 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhuspalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.   

Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Etsivää vanhustyötä on kehitetty Vantaalla ”Myönteisen erityiskohtelun” -ohjelmassa ”Kiinnekohtia” -hankkeessa ja sen jatkohankkeessa. Hankkeen vaikutusten arvioinnin tueksi tehtiin vuonna 2021 YAMK tutkimuksellinen kehittämistyö ”Etsivällä vanhustyöllä syrjäytymistä vastaan- keskiössä ikäihmisen toimijuus”. Selvityksen mukaan etsivän vanhustyön yksilötyöllä oli myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden toimijuuden vahvistumiseen. Asiakkaiden teemahaastattelut ja työntekijöiden työpajat tuottivat tietoa palvelun myönteisistä vaikutuksista ja suosituksia palvelun kohdentumisesta syrjäytymisen ehkäisemiseksi.    

Laatusuosituksen ja kansallisen ikäohjelman mukaisesti ennaltaehkäiseviin toimiin on tärkeä panostaa. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen tutkimuksissa ei ole löydettävissä yhtä mallia, joka sopisi kaikille, yksilölliset kokemukset ja tarpeet eroavat toisistaan. Onkin tärkeää löytää tuen tarvitsijat ja kartoittaa yksilölliset tilanteet. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toimiva asiakasohjaus ja Seniorineuvonta vastaa kynnyksettömästä neuvonnasta ja yksilöllisestä ja laaja-alaisesta palvelutarpeiden kartoituksesta. Toiminnan tärkeänä osa-alueena on monialainen verkostoyhteistyö, joka mahdollistaa avun ja tuen tarvitsijoiden löytämisen ja tukemisen. Kaupunkien ja hyvinvointialueiden työn alla olevat hyvinvointisuunnitelmat perustuvat ajankohtaiseen tietoon eri alueiden ja ikäryhmien tarpeista.  

Hyvinvointialueella on tunnistettu tarve edelleen kehittää etsivää ja löytävää vanhustyötä. Avun tarpeessa olevien ikäihmisten tunnistaminen ja varhaisen ennaltaehkäisevän toiminnan käynnistäminen on tärkeää. Tätä työtä hyvinvointialue haluaa edistää tiiviissä yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä alueella toimivien järjestötoimijoiden kanssa. Ikäihmisten yksinäisyyden kokemusta on selvitetty useiden eri selvitysten ja tutkimusten avulla lähivuosina. 

”MEK kiinnekohtia” -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa edistettiin Vantaan kolmen senioritalon yhteisöllistä toimintaa, joka jatkuu edelleen pysyvänä toimintana. Senioritaloissa asuu vähävaraisia ikäihmisiä, joilla on erilaisia elämän hallinnan haasteita. Heidän arkeaan tuetaan ja yksinäisyyttä lievennetään ”Yhteisen pöydän” -kumppanuudella ja yhteisöllistä asumista tukevalla ”Porinapiiri” -toiminnalla. Vantaalla käynnistettiin Hakunilaan, Koivukylään ja Martinlaaksoon PILKE-ryhmät, joiden toiminta jatkuu ja joissa käy ikääntyneitä päihteiden käyttäjiä. Päihteettömään elämään tuetaan ryhmässä järjestämällä mielekästä tekemistä elämään.  

Keravalla ”Löytävä vanhustyö” on toteutunut laajassa verkostossa vanhusneuvoston, 3.sektorin ja kaupungin toimijoiden yhteistyöllä. Verkostolla on ollut mahdollisuus tavoittaa sellaiset ikäihmiset, jotka muuten jäävät katveeseen. Tärkeässä roolissa ovat omaisoiva-kioskit, jotka ovat helposti saavutettavissa siellä missä ihmiset liikkuvat esim. kauppakeskusten yhteydessä toimivia, jolloin on helposti voinut tulla kysymään neuvoa. Tätä tärkeää verkostoyhteistyötä jatketaan myös hyvinvointialueella. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ollaan panostamassa vuoden 2023–2025 aikana useiden eri toimenpiteiden avulla etsivän ja löytävän vanhustyön kehittämistä ja integroimista osaksi pysyvää toimintaa. Käynnistymässä on hanke ja yhteistyöohjelma, joiden avulla tähän haasteeseen ollaan tarttumassa. Lisäksi valmisteilla olevassa hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelutyössä korostetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kytkeytymistä hyvinvointialueen strategiaan. HYTE-työ on väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa ja parantamista, mm. mielenterveyden ongelmien, päihdehaittojen, sairauksien, tapaturmien, osattomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Hyvinvointialueen strategiassa erityisesti näkökulmat Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta sekä Toimimme yhdessä, kytkeytyvät vahvasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen linkittyy vahvasti myös hyvinvointialueen osallisuusohjelmaan. Strategian mukaisesti vanhusten toimintakykyä tuetaan ja elämänlaatua parannetaan järjestämällä yksilöllisiä, ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden palveluihin pääsyn parantaminen ja kyky tunnistaa entistä paremmin paljon palveluja tarvitsevat asiakkaamme.  

Strategian mukaisiin tavoitteisiin pyrimme vanhuspalveluissa vastaamaan Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ”VaKeHyva–Hyvät palvelut” -hankkeella. Hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista kohdentamalla palveluja ennakoivalla otteella ja selkiyttäen ikäihmisten kotiin tuotettavien palveluiden kokonaisuutta hyvinvointialueella nivoen se luontevasti koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Ikäihmisten oikea-aikainen palveluiden piiriin pääsy paranee ennakoivalla otteella piileviä tukitarpeita ja ongelmia varhain tunnistamalla ja toimintakykyinen kotona asuminen on mahdollista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuella. ”Hyvä Ikä” -hanke tulee luomaan senioritoimintamallin, jonka avulla helpotetaan yhteydenottoa huoli tilanteissa ja tavoitetaan ennakoivasti ikäihmiset. Hankkeessa jatketaan ja edelleen kehitetään MEK-työn ja etsivän vanhustyön toimintamalleja osaksi vanhuspalvelujen valikkoa yhteistyössä järjestöjen, vapaaehtoisten, kaupunkien peruspalvelujen (kuten kulttuuri ja liikuntapalvelut) sekä hyvinvointialueen yhteistyönä. 

Tämän koko hyvinvointialuetta koskevan kehittämistyön rinnalla käynnistyy keväällä 2023 Päivikki ja Sakari Sohlberg säätiön rahoittama ohjelma Havukosken ja Myyrmäen alueilla. Ohjelmassa rakennetaan verkostomaisesti toimiva palvelukokonaisuus ja malli, joka kykenee tarjoamaan monipuolisesti ja nopeasti oikea-aikaista tukea. Ohjelma toteutetaan viiden työpaketin kautta, jotka tuottavat sisältöjä rahoitusohjelman tehtäviin. Työpaketit ovat digitaalinen auttaminen, arjen tuki, mielen hyvinvointi, vanhemmuuden tuki, sekä ikääntyneiden mielen hyvinvointi. Rahoitus on myönnetty vaikuttaviin ja mitattaviin toimenpiteisiin, tarkoitus on edistää, edelleen kehittää ja laajentaa jo käynnissä olevia parhaita toimintamalleja. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tuen työpaketin tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyneiden löytäminen verkostoyhteistyössä alueen kotihoidon, gerontologisen sosiaalityön ja palvelutarpeenarvioinnin ammattilaisten kanssa. Etsivä vanhustyö tapaa ikääntynyttä 1–6 kuukauden ajan ja asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti tukee häntä saamaan keskusteluapua, osallistumaan ryhmätoiminta tai saamaan vapaaehtoisen tukihenkilön. Ohjelmassa Diakonissalaitos ja Helsinki Missio tuottavat etsivää vanhustyötä, Senioripysäkki ja tukihenkilöpalvelua alueen ikääntyneille ja kehittävät toimintaa yhdessä vanhuspalvelujen ja alueiden eri toimijoiden kanssa. 

Jo tehtyjen selvitysten ja tutkimusten tuottaman tiedon pohjalta on siis käynnistetty useita eri toimenpiteitä hyvinvointialueella, joilla tähän valtuustoaloitteeseen pyritään vastaamaan ja näin integroimaan etsivän vanhustyön toimintamalli osaksi hyvinvointialueen pysyvää toimintaa. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Todettiin selostusosaan tekstilisäys: "Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon." ​​​​​​

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.