Aluevaltuusto, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien psykiatrisen sairaanhoitajan palvelujen ottamista osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oppilashuoltoa peruskouluissa

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Marjukka Laakso

 Aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022 § 114 jätettiin Marjo Vackerin valtuustoaloite "Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oppilashuoltoa peruskouluissa". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 27 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavaa:

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastojen mukaan jopa joka neljäs lapsi ja nuori kärsii mielenterveysongelmista. Osalla oppilaista ongelmat ovat niin pahoja,​ ettei koulunkäynnistä tule mitään. Covid-​19 pandemia on nostanut nämä ongelmat jo aiempaa huolestuttavammalle tasolle sekä nyt käsillä oleva maailmantilanne luo haasteita edelleen.

Matalankynnyksen palveluna myös ilman ajanvarausta toteutettava palvelu tulisi saada juuri sinne missä lapset ja nuoret ovat,​ kouluihin. Tilanteet kouluissa ovat oppilashuollon tiimoilta erittäin kuormittuneita ja usein myös ajanvarausta tarvitaan kohtaamiseen. Tällä psykiatrisen sairaanhoitajan mallilla mahdollistaisimme kynnyksettömän palvelun lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyyn ja akuuttitilanteiden tavoittamiseen. Etenkin nyt kun valtakunnallisesti on haasteita psykologien ja kuraattorien saatavuuteen,​ olisi tällä järjestelyllä todella tarvetta.

Avun saamisen tulisi olla käden ulottuvilla ja apua tulisi olla mahdollista hakea ilman huomion herättämistä. Kaikilla ei ole ihmistä tai paikkaa missä tai kenelle puhua. Puhuminen vaikeista asioista on pelottavaakin. Tiedämme jo entuudestaan kuormittuneista mielenterveydenpalveluista,​ joihin emme pysty vastaamaan halutun aikaikkunan sisällä. Erityisesti aikojen saamattomuus tai pitkittyminen lisää lasten ja nuorten turhautumista,​ tämä tuo mukanaan luottamuspulaa sekä palveluiden piiriin hakeutumisessa pyörii vielä epätietoisuus,​ vaikkakin mielenterveyden tietoisuutta on lisätty. Kun yhteiskunnassa panostetaan kasvavaan sukupolveen,​ voidaan vaikuttaa siihen,​ että he saavat mahdollisuuden ehjään ja terveeseen pohjaan elämälle myös mielenterveydessä. Myös lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostamisella ehkäisemme ketjureaktiota. Jos lapsi tai nuori voi huonosti,​ vaikuttaa se myös perheeseen ja ympäristöön,​ jolloin vastassa saattaa olla myöhemmin myös vanhempien mielenterveys -​ja/tai päihdeongelmat.

Me allekirjoittaneet esitämme viranhaltijoille tämän kaltaisen vakanssien tarkastelua,​ osana olemassa olevia oppilashuollon resursseja käyttäen,​ mikäli lisävakansseille ei ole mahdollisuutta. Varmastikin lähes jokainen meistä haluaa turvata lasten ja nuorten ehjän kasvun myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella,​ nyt mahdollisuus tehdä konkreettisia tekoja ja panostaa väestömme hyvinvointiin,​ kasvavaan sukupolveen. Tämä on yksi tärkeimmistä investoinneista,​ mikä maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti."

Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:  

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan tehtävä on edistää hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja korjaavia sosiaali- ja terveyspalveluja. Toimialan keskeisin tehtävä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen, jota edistetään oikea-aikaisilla ja vaikuttavilla varhaisen tuen palveluilla. Yksi toimialan keskeisimmistä tavoitteista taloussuunnitelmakaudella 2023–2026 on lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen nopeuttamalla pääsyä mielenterveyttä tukevien palvelujen piiriin. 

Tavoitteeseen pyritään mm. seuraavilla toimenpiteillä:   

• Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä jatketaan. Nuorten palveluita tarjotaan kolmessa yksikössä: Nuppi Länsi, Nuppi Itä ja Keravan Asema.  

Palveluvalikkoa ja yhtenäistä asiakasprosessia kehitetään palveluiden saatavuuden parantamiseksi.  

• Yhteistyötä HUS lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa tiivistetään laajentamalla yhteistä kehittämistyötä, kuten RRP-hankkeessa tapahtuva hoitopolkujen kehittäminen.  

• Lasten ja nuorten mielenterveystyön työnjakoa selkeytetään ja yhteistyötä tiivistetään opiskeluhuollon (terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit), perheneuvolapalvelujen ja nuorten psykososiaalisten palvelujen kesken palveluun pääsyn nopeuttamiseksi 

 (TA 2023/Hyvinvointialuejohtajan esitys) 

Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen ja opiskeluhuolto peruskoulussa 

Opiskeluhuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Opetustoimi ja hyvinvointialue toteuttavat opiskeluhuoltoa suunnitelmallisena monialaisena yhteistyönä. Sitä tehdään yhdessä oppilaiden tai opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toteutuminen edellyttää hyvää yhteistyötä oppilaitoksen ja opiskeluterveydenhuollon välillä. (Opiskeluhuolto - THL) 

Vantaa ja Keravan hyvinvointialueella toimii tällä hetkellä perusopetuksen opiskeluhuollossa kolme psykiatrista sairaanhoitajaa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella kaikki opiskeluhuollon toimijat (kuraattorit, terveydenhoitajat ja psykologit sekä psykiatriset sairaanhoitajat) tarjoavat tukea myös mielenterveyden haasteisiin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus itse varata aika opiskeluhuollon palveluihin puhelimitse, sähköpostitse, Wilman kautta, WhatsAppilla tai käymällä vastaanotolla.  Asiakkaaksi voi ohjautua myös huoltajan tai oppilaitoksen työntekijän yhteydenoton kautta.  

Mielenterveyttä tukevia palveluja tarjotaan opiskeluhuollon lisäksi myös muista palveluista. Perheneuvolapalveluissa on saatavilla palveluita mielenterveyden tukemiseksi lapsille ja nuorille. Perheneuvolapalveluita toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Vanhempi, lapsi tai nuori voi olla itse yhteydessä perheneuvolapalveluihin soittamalla lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen numeroon. Mielenterveyden tukea on tarjolla nuorille (13-21-vuotiaille) ja heidän läheisilleen myös Nupissa.  Se tarjoaa matalan kynnyksen palvelua sosiaalisiin suhteisiin, mielenterveyteen, päihteidenkäyttöön ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.   

Palvelualueen keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevien ja hoitavien tahojen työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen. Yhteistyötä ja palveluketjujen sujuvuutta tarkastellaan ennalta ehkäisevän opiskeluhuollon, psykososiaalisten palvelujen sekä erikoissairaanhoidon kesken. Työssä on huomioitava mm. että psykologien lakisääteinen mitoitus (1psykologi/780 oppilasta) opiskeluhuollossa astuu voimaan 1.8.2023 alkaen. Tämän vuoksi psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssilla ei voida korvata opiskeluhuollon psykologia. Palveluketjujen sujuvuuden suunnittelutyössä tullaan kuitenkin tarkastelemaan myös erilaisia työskentelymalleja, eri vakanssien tehtäviä ja vakanssitarpeiden laajuutta. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.  

Päätös

Todettiin selostusosaan tekstilisäys: "Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon." ​​​​​​

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.  

Päätös

Aluevaltuusto päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.  

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo. aronkyto@vakehyva.fi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marjo Vacker jätti päätökseen Liike Nyt aluevaltuustoryhmän pöytäkirjalausuman. Pöytäkirjalausuma kuului seuraavasti: "Liike Nyt on esittänyt psykiatrisen sairaanhoitajan palveluiden lisäämistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perusopetuksen oppilashuoltoon. Haluamme, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tarkastelee psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssien lisäämistä vielä vuoden 2023 aikana sekä Vantaan ja Keravan, resurssien mitoitusta yhdenvertaiselle tasolle. Vahvana perusteluna tälle toimii nykyisten palvelua tarjoavien tahojen pitkittyneet jonot. Lisäksi kyseiset palvelut eivät vastaa siihen mitä valtuustoaloitteella olemme hakeneet. Palveluihin pääsy lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisimman mutkatonta ja siksi palvelut tulisi suunnata sinne missä lapset ja nuoret ovat, tässä tapauksessa kouluihin valmistelussa tulisi tarkastella palvelun mahdollistamista myös muidenkin ammattilaisten kuin psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssilla esim mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja."

Jouko Jääskeläinen ilmoitti Kristillisdemokraatit, KD -aluevaltuustoryhmän yhtyvän pöytäkirjalausumaan. Funda Demiri ilmoitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän yhtyvän pöytäkirjalausumaan. Tiina Keskimäki ilmoitti aluevaltuustoryhmän Valta kuuluu kansalle yhtyvän pöytäkirjalausumaan.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana Marjo Vacker esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Nina Nummela kannatti Marjo Vackerin esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, totesi aluevaltuuston puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksen suorittamista sähköisellä äänestysjärjestelmällä, minkä aluevaltuusto hyväksyi äänestystavaksi. JAA merkitsi että asian käsittelyä jatketaan ja EI merkitsi Marjo Vackerin esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. JAA äänesti 56 aluevaltuuston jäsentä ja EI äänesti 13 aluevaltuuston jäsentä, joten aluevaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 56-13.

Äänestysluettelo:

  • JAA: Janne Hartikainen, Marjo Koistinen, Lauri Kaira, Inna Kallioinen, Suvi Karhu, Pirjo Luokkala, Timo Laaninen, Pirkko Letto, Tarja Eklund, Hanna Holmberg-Soto, Marja Suomela, Teemu Purojärvi, Heli Hakala, Susanna Kaiju, Anitta Orpana, Eva Tawasoli, Anne Karjalainen, Marja Ahava, Kimmo Kiljunen, Oskari Iivarinen, Ida Tamminen, Anssi Aura, Olga Gilbert, Soile Eriksson, Sirkka-Liisa Kähärä, Reija Friman, Jari Sainio, Terhi Enjala, Satu Ek, Jouko Lindtman, Otto Aalto, Riitta Särkelä, Sirpa Peura, Kai-Ari Lundell, Sari Viinikainen, Paula Lehmuskallio, Ulla Kaukola, Tanja Aidanjuuri, Eve Rämö, Erika Veltheim, Anniina Pylsy, Mika Niikko, Patrik Karlsson, Ranbir Sodhi, Tuire Kaimio, Maarit Raja-Aho, Laura Tulikorpi, Sirpa Siru Kauppinen, Säde Tahvanainen, Tia Seppänen, Markku Pyykkölä, Matilda Stirkkinen, Ulla-Maija Kopra, Tuija Haapalainen, Jüri Linros, Manav Phull
  • EI: Gashaw Kaisa Bibani, Tiina Keskimäki, Jouko Jääskeläinen, Elina Nykyri, Loviisa Kaartokallio, Jussi Saramo, Nina Nummela, Marjo Vacker, Funda Demiri, Sari Linnansalmi, Heli Karhu, Antero Eerola, Vaula Norrena
     

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.