Aluevaltuusto, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien toimenpiteitä ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen 

Aluevaltuuston kokouksessa 21.6.2022 § 66 jätettiin Antero Eerolan valtuustoaloite koskien toimenpiteitä ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 28 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti: 
 
"Koko maailmaa ja sen osana Suomea koetellut koronapandemia merkitsi pitkään jatkunutta ihmisten sosiaalista eristämistä toisistaan. Tällä on ollut selkeästi havaittuja haitallisia vaikutuksia eri ikäisten ihmisten mielenterveyteen ja yksinäisyyden kokemuksiin. 

Eniten huomiota ovat saaneet nuorten kohtaamat ongelmat,​ joiden seuraukset saattavat vaikuttaa haitallisesti vielä pitkäänkin. Niiden lievittämiseen ja ratkaisuun on kuitenkin panostettu,​ kuten oikein onkin.      

Korona-​ajan sosiaalinen eristys on kuitenkin koetellut myös ikäihmisiä. Monella seniorikansalaisella yksinäisyyden kokemukset saattavat kuitenkin olla pidempiaikaisia,​ etenkin jos ikääntymisen myötä puoliso,​ oman ikäiset läheiset ja ystävät ovat jo menehtyneet. Tätä korostaa nykyinen vanhustenhoidon ideologia,​ jonka lähtökohtana – myös säästösyistä – on ollut,​ että vanhusten on asuttava kotona mahdollisimman pitkään,​ vaikka fyysinen ja henkinen kunto ei antaisi siihen enää myöten.   

Siksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella pitäisi panostaa toimenpiteisiin,​ erityisesti etsivään vanhustyöhön,​ jolla ikäihmisten yksinäisyyden kokemuksia voidaan kartoittaa ja lievittää. 

Yksi malleista voisi olla Vantaalla syksyllä 2018 käynnistetty määräaikainen Yksinäiset vanhukset Vantaalla – hanke tai mahdollisesti sen jatkaminen. Hankkeessa kerättiin kyselyn avulla tietoa yksinäisyyden kokemuksista yksin kotona asuvilta yli 75-​vuotiailta kaupunkilaisilta. Kysely lähetettiin yli tuhannelle ihmiselle,​ joista kymmenen valittiin tarkempaan haastatteluun.  

Tiedonhankinnan perusteella koottiin toimenpidesuunnitelma,​ jonka toteuttamiseksi perustettiin erityinen Yksinäiset vanhukset Vantaalla – hanke työntekijöineen. Kokemukset hankkeet olivat rohkaisevia. 

Yksi toimenpiteistä keinoista on vanhusten päivätoiminta. Myös eläkeläisjärjestöt ja hyvinvointialueen vanhusneuvosto on kytkettävä tiiviisti mukaan työhön. 

Edellä olevan perusteella,​ me allekirjoittaneet Vantaan ja Keravan aluevaltuutetut teemme seuraavan valtuustoaloitteen:  

* Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ryhtyy kartoittamaan yksin asuvien ikäihmisten yksinäisyyden kokemuksia ja käynnistää sekä jatkaa olemassa olevia toimenpiteitä sen lieventämiseksi." 

Aluehallitus päätti kokouksessaan 21.6.2022 § 66 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen vanhuspalvelujen toimialajohtajan valmisteltavaksi.   

Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Hyvinvointialueella on tunnistettu tarve edelleen kehittää ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Yksinäisyyden kokemuksen vähentäminen on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa, jota hyvinvointialue haluaa edistää tiiviissä yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä alueella toimivien järjestötoimijoiden kanssa. 

Ikäihmisten yksinäisyyden kokemusta on selvitetty useiden eri selvitysten ja tutkimusten avulla lähivuosina. ”Yksinäiset vanhukset Vantaalla” -selvitys tehtiin vuosina 2018–2019. Tulosten pohjalta käynnistyi ”MEK-Kiinnekohtia” -etsivän työn hanke, jonka toiminnalla etsittiin ja löydettiin yksinäisiä vanhuksia vuosina 2020–2022. Selvitys ja hanke osoittivat tarpeen alueelliselle toiminnalle sekä vapaaehtoistoiminnan ja kuntouttavan päivätoiminnan merkityksen yksinäisyyttä lievittävinä keinoina. 

Lehtisalo ym. 2021 tutkimuksen mukaan koronapandemian aikana on havaittu yksinäisyyden lisääntymistä yksinasuvilla ikäihmisillä. Rantasen ym. 2021 tutkimuksessa todettiin koronarajoitteiden kaventaneen ikäihmisten elämänpiiriä, aktiivisuutta ja hyvinvointia. Hyvinvointia on tukenut aktiivinen toimijuus merkityksellisissä asioissa. 

Ikäihmisten yksinäisyyden syyt ja kokemukset ovat yksilöllisiä, on tärkeä löytää tukea tarvitsevat ikäihmiset ja ennaltaehkäistä yksinäisyyden haittoja. Vantaan asiakasohjauksessa käynnistettiin ”Viserrä huolesi” -kampanja 2022, jolla pyrittiin lisäämään ikäihmisten huolen tunnistamista ja siitä kertomista, jotta varhainen puuttuminen erilaisiin tilanteisiin olisi mahdollista, tarvetta voitaisiin arvioida ja tukitoimia aloittaa. Kampanjan tarkoituksena oli löytää neuvonnan- ja avuntarvitsijat ajoissa oikea-aikaista ohjausta ja neuvontaa varten. Kampanjalla tehtiin näkyväksi Seniorineuvonnan toimintaa ja yhteydenottokanavia sekä Seniorineuvonnan laajentumista Keravalle. Hyvinvointialueella tullaan jatkossakin panostamaan tiedottamiseen Seniorineuvonnan toiminnasta (jalkautuva toiminta, puhelinpalvelu, sähköposti ja Maisa-viestit) sekä jatkokehittämään hyvinvointialueen nettisivuja. 

Seniorineuvonnan ja asiakasohjauksen työntekijät havaitsevat usein yksinäisyyden yhtenä taustatekijänä, kun asiakas ottaa yhteyttä ja toivoo jotain apua arkeensa. Seniorineuvontaan tulee yhteydenottoja ja huoli-ilmoituksia yksinäisyydestä, avun tarpeesta ja syrjäytymisen riskistä. Kotihoidon työntekijöille asiakkaat kertovat kaipaavansa seuraa ja aikaa työntekijöiltä. ”HyväTyö” -toiminta alkoi 2015 kotihoidon työntekijöiden ajatuksesta, löytyisikö henkilöitä, jotka voisivat auttaa yksinäisiä ikäihmisiä arjen asioissa. ”HyväTyö” -toiminta toteutuu yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa, jonka kautta löydetään avustajiksi sopivia pitkäaikaistyöttömiä. Avustajat keskustelevat, ulkoilevat, auttavat kodin pienissä askareissa ikäihmisiä, joilla ei ole läheisiä arjen tukena.  

Vapaaehtoistoiminnalla etsitään yksinäisille ikäihmisille ystäviä ja järjestetään ryhmämuotoista toimintaa avoimissa Korttelikerhoissa eri puolilla Vantaata. Korttelikerhojen vetäjät ovat vapaaehtoisia ja osallistujat lähialueen ikäihmisiä. Vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaaja koordinoi toimintaa. 

Yksinäisille ikäihmisille on tarjolla lähialueen seurakunnan toimintaa. Esimerkkinä Keikka-aputoiminta Vantaankosken ja Hämeenkylän seurakuntien alueella. Keikka-avusta voi yksinäinen ikäihminen pyytää saattajaa esimerkiksi kampaajakäynnille tai ulkoiluun jos läheisiä ei ole tai heillä ei ole mahdollisuutta olla apuna. 

”MEK Kiinnekohtia” -hankkeessa toteutettiin etsivää vanhustyötä vuosina 2020–2022 Vantaalla. Etsivässä vanhustyössä löydettiin yksinäisiä, syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia ikäihmisiä. Etsivää työtä toteutettiin laajassa verkostossa, jossa oli mukana useita sosiaali- ja terveydenhuollon tahoja, järjestöjä, hankekumppaneita ja vuoden 2022 lopulla aloitettiin yhteistyö Keravan kaupungin sekä ”Löytävän vanhustyön” kanssa. Etsivällä työllä löydettiin ja tunnistettiin ikääntyneiden piilossa olevia tuen ja avun tarpeita, jonka seurauksena osalla ikääntyneistä on käynnistetty tai lisätty tukipalveluja. Etsivän työn asiakkaista lähes puolet hyötyi rinnalla kulkemisesta haasteellisessa elämäntilanteessa, ja he selviytyivät jatkossa kevyellä tuella esim. vapaaehtoistoimijan auttamana. Etsivän vanhustyön yksilötyötä tullaan jatkamaan 2023 käynnistyvien hankkeiden ja ohjelmien avulla.   

”MEK kiinnekohtia” -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa edistettiin Vantaan kolmen senioritalon yhteisöllistä toimintaa, joka jatkuu edelleen pysyvänä toimintana. Senioritaloissa asuu vähävaraisia ikäihmisiä, joilla on erilaisia elämän hallinnan haasteita. Heidän arkeaan tuetaan ja yksinäisyyttä lievennetään ”Yhteisen pöydän” -kumppanuudella ja yhteisöllistä asumista tukevalla ”Porinapiiri” -toiminnalla. Vantaalla käynnistettiin Hakunilaan, Koivukylään ja Martinlaaksoon PILKE-ryhmät, joiden toiminta jatkuu ja joissa käy ikääntyneitä päihteiden käyttäjiä. Päihteettömään elämään tuetaan ryhmässä järjestämällä mielekästä tekemistä elämään.  

Keravalla ”Löytävä vanhustyö” on toteutunut laajassa verkostossa vanhusneuvoston, 3.sektorin ja kaupungin toimijoiden yhteistyöllä. Verkostolla on ollut mahdollisuus tavoittaa sellaiset ikäihmiset, jotka muuten jäävät katveeseen. Tärkeässä roolissa ovat omaisoiva-kioskit, jotka ovat helposti saavutettavissa siellä missä ihmiset liikkuvat esim. kauppakeskusten yhteydessä toimivia, jolloin on helposti voinut tulla kysymään neuvoa. Tätä tärkeää verkostoyhteistyötä jatketaan myös hyvinvointialueella. 

Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään koko hyvinvointialueella. Päätöksen saaneet asiakkaat osallistuvat joko koko- tai osapäivätoimintaan. Kokopäivätoiminnalla tuetaan omaishoitajien jaksamista ja vastataan yksinäisten ikäihmisten sosiaalisen sekä toimintakykyä ylläpitävän toiminnan tarpeeseen. Osapäivätoiminta ”Punttia ja pullaa” tukee sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä kuntosali- ja liikuntaharjoituksilla, että sosiaalista hyvinvointia mahdollistamalla toisten ihmisten tapaamisen ryhmässä. Tavoitteena on laajentaa Punttia ja pullaa -ryhmätoiminta Keravalle sopivien tilojen löydyttyä. Päivätoimintajakson päättäneet, täysin yksinäiset, joilla ei ole päivätoiminnan lisäksi tukipalveluita lukuun ottamatta, muuta palvelua, on tarjottu etäpäivätoimintaa. Etäpäivätoimintaryhmä on koettu tärkeäksi yhteisöksi, joka vähentää yksinäisyyttä. 

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeessa on aloitettu 2022 yhdessä kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa erilaisten ryhmätoimintojen kehittäminen. Toiminnan kehittämisessä on kuultu asiakkaita sekä heidän läheisiään arjen tarpeista ja toiveista. Kehitettävillä toiminnoilla tavoitellaan yksinäisyyden tunteen vähenemistä, arjen rytmittämistä ja mielekkään tekemisen tarjoamista yhdessä muiden ihmisten kanssa. Ryhmämuotoisilla toiminnoilla tavoillaan myös asiakkaan aktivointia ja toimintakyvyn tukemista, jotta arki omassa kodissa olisi mielekkäämpää. Ryhmätoimintoja ovat olleet erilaiset jumpparyhmät, muisteluryhmät, visailuryhmät, musiikinkuunteluryhmät sekä ruokailuryhmät. Ryhmien sisällöllisen tarpeen on määritellyt ryhmäläiset itse ja itse toteutuksessa ovat olleet mukana myös muiden sektoreiden toimijat, kuten seurakunta, joka järjesti jouluna 2022 etäkotihoidon asiakkaille kauneimmat joululaulut konsertin suorana Pyhän Laurin kirkosta.  

Etäkotihoidossa olevilla asiakkailla on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta lainassa oleva tablet- laite, johon myös omaisilla on ollut mahdollisuus soittaa ja nähdä läheisensä ruudun välityksellä. Omaiset ovat etäpalvelujen kehittämishankkeen toteuttaman kyselyn perusteella tunteneet turvallisuuden tunteen lisääntyneen, kun on ollut mahdollisuus ottaa videoyhteys jopa toiselta puolen Suomea tai ulkomailta perheenjäsenensä kotiin. Osa omaisista oli myös ohjannut laitteen avulla iäkästä omaistaan päivittäisissä toimissa. Etälaite ikääntyneen kotona on monelle perheelle mahdollisuus osallistua enemmän omaisensa arkeen. 

Lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ollaan panostamassa vuoden 2023–2025 aikana useiden eri toimenpiteiden avulla ikääntyneiden yksinäisyyden lievittämiseen. Käynnistymässä on hankkeita ja yhteistyöohjelmia, joiden avulla tähän haasteeseen ollaan tarttumassa. Lisäksi valmisteilla olevassa Hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman valmistelutyössä korostetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kytkeytymistä hyvinvointialueen strategiaan. HYTE-työ on väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa ja parantamista, mm. mielenterveyden ongelmien, päihdehaittojen, sairauksien, tapaturmien, osattomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemistä.  

Hyvinvointialueen strategiassa erityisesti näkökulmat Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta sekä Toimimme yhdessä kytkeytyvät vahvasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen linkittyy vahvasti myös hyvinvointialueen osallisuusohjelmaan. Strategian mukaisesti vanhusten toimintakykyä tuetaan ja elämänlaatua parannetaan järjestämällä yksilöllisiä, ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden palveluihin pääsyn parantaminen ja kyky tunnistaa entistä paremmin paljon palveluja tarvitsevat asiakkaamme.  

Strategian mukaisiin tavoitteisiin pyrimme vanhuspalveluissa vastaamaan Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ”VaKeHyva–Hyvät palvelut” -hankkeella. Hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista kohdentamalla palveluja ennakoivalla otteella ja selkiyttäen ikäihmisten kotiin tuotettavien palveluiden kokonaisuutta hyvinvointialueella nivoen se luontevasti koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Ikäihmisten oikea-aikainen palveluiden piiriin pääsy paranee ennakoivalla otteella piileviä tukitarpeita ja ongelmia varhain tunnistamalla ja toimintakykyinen kotona asuminen on mahdollista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuella. ”Hyvä Ikä” -hanke tulee luomaan senioritoimintamallin, jonka avulla helpotetaan yhteydenottoa huoli tilanteissa ja tavoitetaan ennakoivasti ikäihmiset. Hankkeessa jatketaan ja edelleen kehitetään MEK-työn ja etsivän vanhustyön toimintamalleja osaksi vanhuspalvelujen valikkoa yhteistyössä järjestöjen, vapaaehtoisten, kaupunkien peruspalvelujen (kuten kulttuuri ja liikuntapalvelut) sekä hyvinvointialueen yhteistyönä. 

Tämän koko hyvinvointialuetta koskevan kehittämistyön rinnalla käynnistyy keväällä 2023 Päivikki ja Sakari Sohlberg säätiön rahoittama ohjelma Havukosken ja Myyrmäen alueilla. Ohjelmassa rakennetaan verkostomaisesti toimiva palvelukokonaisuus ja malli, joka kykenee tarjoamaan monipuolisesti ja nopeasti oikea-aikaista tukea. Ohjelma toteutetaan viiden työpaketin kautta, jotka tuottavat sisältöjä rahoitusohjelman tehtäviin. Työpaketit ovat digitaalinen auttaminen, arjen tuki, mielen hyvinvointi, vanhemmuuden tuki, sekä ikääntyneiden mielen hyvinvointi. Rahoitus on myönnetty vaikuttaviin ja mitattaviin toimenpiteisiin, tarkoitus on edistää, edelleen kehittää ja laajentaa jo käynnissä olevia parhaita toimintamalleja. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tuen työpaketin tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyneiden löytäminen verkostoyhteistyössä alueen kotihoidon, gerontologisen sosiaalityön ja palvelutarpeenarvioinnin ammattilaisten kanssa. Etsivä vanhustyö tapaa ikääntynyttä 1–6 kuukauden ajan ja asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti tukee häntä saamaan keskusteluapua, osallistumaan ryhmätoiminta tai saamaan vapaaehtoisen tukihenkilön. Ohjelmassa Diakonissalaitos ja Helsinki Missio tuottavat etsivää vanhustyötä, Senioripysäkki- ja tukihenkilöpalvelua alueen ikääntyneille ja kehittävät toimintaa yhdessä vanhuspalvelujen ja alueiden eri toimijoiden kanssa. 

Hyvinvointialue myöntää vuosittain avustuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan. Hyvinvointialue myöntää avustuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan ensisijaisesti siltä osin kuin toiminta tukee hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on hyvinvointialueen arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tukee hyvinvointialueen omaa palvelutoimintaa. Aluehallitus päätti myöntää 14.3.2023 § 63 kokouksessaan vuodelle 2023 avustusta 29 hakijalle yhteensä 850 000 euroa. Toiminta-avustusta myönnettiin 21 hakijalle yhteensä 94 500 euroa ja kumppanuusavustusta kahdeksalle hakijalle yhteensä 755 500 euroa. Avustusta myönnettiin muun muassa Kulttuuriyhdistys Kielo ry:lle hoivakotikonserttien ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, Tikkurilan Eläkkeensaajat ry:lle Paas poiketen -vierailutoimintaan sekä Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry:lle ikääntyneiden väkivaltatyön avopalveluun, pitkäkestoiseen tukeen, vertaistuellisiin ryhmiin sekä matalankynnyksen kohtaamisiin. Lisäksi avustusta myönnettiin muun muassa Marjatta-säätiön ikäihmisten Myyrastin ja Havurastin toimintaan sekä polkutoimintaan.  

Jo tehtyjen selvitysten ja tutkimusten tuottaman tiedon pohjalta on siis käynnistetty useita eri toimenpiteitä hyvinvointialueella, joilla tähän valtuustoaloitteeseen pyritään vastaamaan ja näin lievittämään yksin asuvien ikäihmisten yksinäisyyden kokemuksia.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Todettiin selostusosaan tekstilisäys: "Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon." ​​​​​​

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.