Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hankintaoikaisuvaatimus JH Hammastuote Oy suun terveydenhuollon instrumenttien, pienlaitteiden ja aputuolien hankinta

VAKEDno-2023-380

Perustelut

Asian valmistelijat: hankinnan erityisasiantuntija Tarja Kokkonen ja hankintajuristi Kari Leppäkoski 

Kuvaus 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua, jos lain soveltamisessa on tapahtunut virhe. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Hankinnan kohde 

Hankinnan kohteena on Suun terveydenhuollon instrumenttien, pienlaitteiden ja aputuolien hankinta ajalle 1.7.2023 – 30.6.2025 + (optiot 1 + 1 v). 

Hankinta oli jaettu kolmeen (3) osa- alueeseen, joiden sisällä osatarjoukset olivat mahdollisia positiokohtaisesti:  

 • Osa- alue 1 / Instrumentit, positiot 101000–166011  
 • Osa- alue 2 / Pienlaitteet, positiot 171000–232209  
 • Osa- alue 3 / Aputuolit (työtuolit), positiot 240000–25000  
   

Jokaisessa osa- alueessa valittiin positiokohtaisesti yksi (1) hinnaltaan halvin tuote.  Poikkeuksena valittiin useampi tuote niissä positioissa, joissa positiokohtaisesti tarjouspyynnössä on mainittu valittavan esimerkiksi useampi koko tai malli. 

Nyt kyseessä olevassa asiassa asianosainen hakee muutosta aluehallituksen päätökseen 22.12.2022 § 291 osa-alueen 2 Pienlaitteet position 201000, 231200, 221000 ja 222101 osalta. 

Hankintamenettely 

Kyseessä on avoimella menettelyllä toimeenpantu EU-kynnysarvot ylittävä hankinta, josta on julkaistu EU-hankintailmoitus Hilma –ilmoituskanavassa 22.9.2022. 

Hankintapäätös on allekirjoitettu ja annettu asianosaisille tiedoksi 28.12.2022. Päätöksen mukaan toimittajaksi valittiin osa-alueen 2 Pienlaitteet  

 • position 201000 osalta Unident Oy 
 • position 231200 osalta Plandent Oy  
 • position 221000 osalta Plandent Oy 
 • position 222101 osalta Unident Oy. 
   

Tarjouspyynnössä oli kerrottu positioiden 201000 ja 231200 osalta, että valitaan ensisijaisesti tuotteita, jotka ovat autoklavoitavissa 134 asteessa ja pestävissä desinfioivassa pesussa 90 asteessa. Tarjoajan tuli tuoda tarjouksessaan esille “OK”-merkinnällä, mikäli tarjottu tuote täyttää ko. vaatimuksen. Tarjouspyynnössä edelleen oli määritelty, mikäli kyseisen vaatimuksen täyttäviä tuotteita ei ole tarjottu, valitaan siinä tapauksessa tuotteita, jotka eivät täytä ko. vaatimusta. 

Aluehallituksen 22.12.2022 tehdyssä hankintapäätöksessä osa-alueessa 2 Pienlaitteet positioiden 201000 ja 231200 osalta JH Hammastuote Oy on jätetty valitsematta Toimittajaksi ko. positioiden osalta sen vuoksi, että sen tarjoamat tuotteet eivät ole olleet autoklavoitavuudesta 134 asteessa ja siitä, että tuote on pestävissä desinfioivissa pesussa 90 asteessa ottaen huomioon kyseiseen positioon linkittyvien varaosapositioiden vaatimukset.  

Tarjouspyynnössä oli kerrottu positioiden 221000 ja 222101 osalta, että valitaan ensisijaisesti laatusertifioituja tuotteita. Tarjouspyynnössä oli edelleen määritelty, mikäli kyseisen vaatimuksen täyttäviä tuotteita ei ole tarjottu, valitaan siinä tapauksessa tuotteita, jotka eivät täytä ko. vaatimusta. 

Aluehallituksen 22.12.2022 tehdyssä hankintapäätöksessä osa-alueessa 2 Pienlaitteet positioiden 221000 ja 222101 osalta JH Hammastuote Oy on jätetty valitsematta Toimittajaksi ko. positioiden osalta sen vuoksi, että sen tarjoamilla tuotteilla ei ole ollut laatusertifiointia ottaen huomioon kyseiseen positioon linkittyvien varaosapositioiden vaatimukset. 

Oikaisuvaatimuksen perusteet 

JH Hammastuote Oy on hankintaoikaisuvaatimuksellaan 3.1.2023 vaatinut, että hankintayksikön 22.12.2022 päivätty hankintapäätös tulee oikaista osa-alueessa 2 Pienlaitteet 

 • positiossa 201000, koska Unident Oy:n valitussa tuotteessa ei ole OK-merkintää, joka on tuotteen vaatimus; ”Ilman OK- merkintää olevia tuotteita valitaan vain, jos OK-merkittyjä tuotteita ei ole ko. positioon tarjottu”.  
 • positiossa 231200, koska Plandent Oy:n valitussa tuotteessa ei ole OK-merkintää, joka oli tuotteen vaatimus; ”Ilman OK- merkintää olevia tuotteita valitaan vain, jos OK-merkittyjä ei ole ko. positioon tarjottu.”  
 • positiossa 221000, koska Plandent Oy:n valittu tuote on täysin sama tuote kuin JH Hammastuote Oy:n tarjoama tuote, vaikka valittu tuote on nimetty toisin, jonka vuoksi myös JH Hammastuote Oy:n tarjoamassa tuotteessa on samat sertifikaatit. 
 • positiossa 222101, koska JH Hammastuote Oy:n tarjoamassa tuotteessa on laatusertifiointi. Positiossa on vaatimus; ”Laatusertifioimattomia tuotteita valitaan vain, jos sertifioituja tuotteita ei ole ko. positioon tarjottu”. Asianosainen esittää, että tarjouksessa on tältä osin tapahtunut inhimillinen virhe, jolloin vaadittua laatusertifiointi-merkintää ei ole merkitty tarjoukseen. 
   

Vastine oikaisuvaatimukseen 

Oikaisuvaatimuksen johdosta Hankintayksikkö on arvioinut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen.  

 1. Positio 201000 ja positio 231200 
  Tarjouspyynnössä on määritelty, että ko. positioissa on tullut tarjota myös laitteen varaosat. Position 201000 osalta varaosapositiot olivat 201100, 201101, 201102, 201103, 201104 ja position 231200 osalta varaosapositiot 231300, 231301, 231302, 231303 ja 231304. Laitteen varaosien osalta tarjouspyynnössä on kerrottu, että ensisijaisesti valitaan varaosat, joilla on laatusertifikaattimerkintä ja toissijaisesti valitaan varaosia, joilla laatusertifikaattia ei ole. Hankintayksikkö huomauttaa, että laite ja määritellyt varaosat valitaan yhdeltä Toimittajalta, jolloin kyseiset positiot linkittyvät toisiinsa tuotevalintojen näkökulmasta. Tarjousvertailuun hyväksyttyjen tuotteiden osalta yksikään tuote positioiden 201000 ja 231200 ei ole täyttänyt vaatimusta siitä, että tuote olisi autoklavoitavissa 134 asteessa ja pestävissä desinfioivassa pesussa 90 asteessa. JH Hammastuote Oy:n tarjoamaan (positio 201000 ja 231200) laitteen varaosiin ei ole ilmoitettu myöskään tuotteille laatusertifikaattimerkintää. Tämän vuoksi hankintayksikkö on valinnut tarjouspyynnön mukaisesti Unident Oy:n tuotteen positioon 201000 ja Plandent Oy:n tuotteen positioon 231200, jotka eivät täytä edellä mainittua vaatimusta laitteen autoklavoitavuudesta 134 asteessa ja siitä, että tuote olisi pestävissä desinfioivassa pesussa 90 asteessa, mutta ko. Tarjoajien tarjoamien tuotteiden varaosilla on laatusertifiointimerkintä. 

 1. Positio 221000 ja positio 22101 
  Positioissa 221000 ja 222101 tarjouspyynnössä oli määritelty, että tarjoajan tulee merkitä tarjoukseen tieto siitä, onko tuotteella laatusertifiointimerkintää. JH Hammastuote ei ole merkinnyt ko. positioon tarjoamilleen tuotteille laatusertifikaattimerkintää. Hankintayksikkö huomauttaa, että Hankintalain (1397/2016) 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran ja palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Tämän vuoksi, jos tarjoaja ei ole ilmoittanut vaadittua laatusertifikaattimerkintää tarjouksessaan, on tuote valittu seuraavalta tarjoajalta, joka on merkinnyt tuotteelle laatusertifikaatin.  ​​

Ehdotus

Aluehallitus päättää edellä mainituin perustein, että se ei muuta 22.12.2022 tehtyä hankintapäätöstä JH Hammastuote Oy:n oikaisuvaatimuksen johdosta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.