Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kilpailu- ja kuluttajaviraston lisäselvityspyyntö talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinnasta

VAKEDno-2022-683

Perustelut

Asian valmistelija: Hankintapäällikkö Marianne Punkki

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on lähettänyt 24.11.2022 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle selvityspyynnön koskien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankintaa Sarastia Oy:lta, johon hyvinvointialue on antanut aiemmin vastauksensa.

KKV on lähettänyt lisäselvityspyynnön koskien kyseistä asiaa. Selvityspyynnön alkuperäinen määräaika oli 2.2.2023 ja siihen on saatu lisäaika 10.2.2023 asti.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016, hankintalaki) KKV:lle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista 1.1.2017 alkaen. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa yleisen edun sekä veronmaksajien ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten hankintamenettelyn avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen. Hankintalain ja sen esitöiden (HE 108/2016) mukaan KKV keskittyy hankintojen valvonnassa ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja muiden suorahankintoihin rinnastuvien menettelyltään karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintojen valvontaan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on päätöksellään 18.5.2022 § 79 hyväksynyt indikatiivisen tarjouksen hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinnasta Sarastia Oy:ltä. Selvityspyynnön kohteena on kyseinen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja niihin liittyvien järjestelmien hankinta. Lisäksi selvityspyynnöllä KKV selvittää Sarastia Oy:n asemaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkönä.

KKV selvittää menettelyn hankintalainmukaisuutta saamansa toimenpidepyynnön johdosta.

Lisäselvityspyynnön johdosta on KKV:lle valmistelu liitteenä oleva vastine asiaa koskien.

Ehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen vastineesta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja valuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan vastineen.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen vastineesta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan vastineen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.