Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lähetekeskustelun käyminen koskien hankintastrategian laadinnan aloittamista

VAKEDno-2023-390

Perustelut

Asian valmistelija: järjestämisen tuen johtaja Nina Linja

Aluevaltuusto on kokouksessaan 22.11.2022 § 94 hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian vuosille 2023–2025. Hyvinvointialuestrategian sivulla 28 on todettu seuraavasti: ”Hyvinvointialueelle laaditaan hankintastrategia, jossa määritellään ja tuetaan strategisten hankintojen toteutumista, hankintojen vastuullisuutta, vaikuttavuutta sekä innovaatioiden kehittämistä.” 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella hankinnat kuuluvat osaksi järjestämisen tuen ja hankintojen palvelualuetta, joka toimii konsernipalveluiden toimialalla. Järjestämisen tuen ja hankintojen palvelualue jakautuu edelleen hankintojen, laadunvalvonnan ja järjestämisen tuen tehtäväalueelle.  

Hyvinvointialuestrategiassa linjatun johdosta järjestämisen tuen ja hankintojen palvelualueella on tarkoitus käynnistää hankintastrategian laadinnan valmistelutyö.  

Erityisesti aluehallituksen lähetekeskustelussa pyydetään näkemyksiä seuraavista osa-alueista: 

  • hankintastrategian voimassaoloaika 

  • mitä eri ulottuvuuksia strategian laadinnassa on hyvä huomioida 

  • mitä erityisiä painopistealueita 

  • hankintastrategian toteutus- ja esitysmuoto 
     

Tarkoituksena on, että nyt käytävän lähetekeskustelun jälkeen järjestämisen tuen ja hankintojen palvelualue lähtee valmistelemaan alustavaa pohjatyötä hankintastrategiasta. Kun alustava luonnos on valmistunut, sitä on tarkoitus jatkojalostaa yhteistyössä aluehallituksen kanssa. 

Hankintastrategian lisäksi hankintojen käytännön toteutusta ohjaavat hyvinvointialueen hankintaohjeet, jotka aluehallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.10.2022 § 216 ja joita on tarkoitus täydentää tilausoikeuksien määrittelyn osalta aluehallituksen kokouksessa 7.2.2023. 

Ehdotus

Aluehallitus käy lähetekeskustelun hankintastrategian laadinnan aloittamisesta ja antaa ohjeistusta hankintastrategian jatkovalmisteluun. 

Päätös

Aluehallitus kävi lähetekeskustelun hankintastrategian laadinnan aloittamisesta ja antoi ohjeistusta hankintastrategian jatkovalmisteluun. Lisäksi aluehallitus päätti, että aluehallitusryhmät tekevät koonnit ryhmänsä hankintastrategiaa koskevista evästyksistä ja toimittavat ne kirjallisesti järjestämisen tuen johtajalle helmikuun aikana.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Neuvonnan ja asiakasohjauksen tehtäväaluepäällikkö Maija Väänänen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.20. Vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.47.