Områdesfullmäktige, möte 02-05-2023

Protokollet är granskat

§ 25 Justering av protokoll

Beskrivning

Enligt 122 § i förvaltningsstadgan tillämpas på välfärdsområdesfullmäktiges protokoll vad som bestäms om protokollföring i § 112 i lagen om välfärdsområden. Välfärdsområdesfullmäktige väljer vid sitt varje sammanträde två ledamöter att justera sammanträdesprotokollet. Protokollet kan justeras redan under sammanträdet i något enskilt ärende. Protokollet kan justeras elektroniskt. Protokollet ska uppgöras på både finska och svenska.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att:

  1. välja två ledamöter att justera sammanträdesprotokollet,
  2. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (https://vakehyva.cloudnc.fi) från och med tisdagen 9.5.2023 kl. 12:00.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att:

  1. välja två ledamöter att justera sammanträdesprotokollet som följande: Anne Karjalainen och Patrik Karlsson;
  2. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (https://vakehyva.cloudnc.fi) från och med tisdagen 9.5.2023 kl. 12:00.


Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.