Områdesfullmäktige, möte 02-05-2023

Protokollet är granskat

§ 27 Spelregler för arbetet i fullmäktige under fullmäktigeperioden 2022–2025

VAKEDno-2023-648

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hyvinvointialueen valtuustovaliokunnassa on loppusyksyn ja alkuvuoden aikana työstetty aluevaltuustotyöskentelyn pelisääntöjä. Asiaa on käsitelty valtuustovaliokunnan kokouksissa 17.11.2022, 8.12.2022 sekä 31.1.2023. Valtuustovaliokunta on kokouksessaan 31.1.2023 osaltaan hyväksynyt aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöt valtuustokaudelle 2022-2025. Lisäksi sovittiin, että pelisäännöt viedään valmistelun kautta päätöksentekoon. 

Luonnos aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöistä valtuustokaudelle 2022-2025 on liitteenä. Aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöissä on määritelty yhteiset aluevaltuustotyöskentelyn periaatteet ja menettelytavat sekä turvallisen tilan periaatteet kuluvalle valtuustokaudelle. Periaatteita noudatetaan kaikessa hyvinvointialueen luottamushenkilötoiminnassa.

Hyvä aluevaltuustotyöskentely perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja aluevaltuustoryhmien väliseen yhteistyöhön. Asiakirjaan on lisäksi sisällytetty aluevaltuuston työskentelyssä noudatettavat turvallisen tilan periaatteet. Turvallisen tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä sekä keskustelua.

Aluevaltuustotyöskentelyn yleiset periaatteet    

 • Käyttäydymme luottamushenkilöinä ja viranhaltijoina asiallisesti ja kunnioittavasti toisiamme kohtaan, puoluekannasta riippumatta. Yhteistyömme perustana on luottamus ja erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen.    
 • Toimimme aina hyvinvointialueen asukkaiden edun mukaisesti.    
 • Toimintamme on avointa, läpinäkyvää ja tasapuolista.    
 • Edistämme toiminnassamme oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.    
 • Noudatamme toiminnassamme hyviä käyttäytymissääntöjä, kuuntelemme toisten mielipiteitä niitä vähättelemättä.    
 • Puheenvuoroissamme esitämme kantamme tiiviisti ja perustellusti.    
 • Sitoudumme käyttäytymään arvokkaasti ja ihmisarvoa kunnioittaen.    
 • Ymmärrämme roolimme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päättäjinä ja toimimme luottamustehtävässämme arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.


Aluevaltuustotyöskentelyn menettelytavat

Aluevaltuuston työskentelyssä noudatetaan seuraavia menettelytapoja:

 • Merkittävissä asioissa aluevaltuuston tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia huomioidaan jo asioiden valmisteluvaiheessa. Huolehdimme, että vuorovaikutukseen ja yhteisten linjojen muodostamiseen varataan riittävästi aikaa.   
 • Aluevaltuuston seminaareja ja muita epävirallisia tapaamisia järjestetään tarvittaessa, jotta aluevaltuutetuilla on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoa vireillä olevista asioista ja mahdollisuus keskustella niistä.    
 • Aluevaltuutetut huolehtivat myös itse tiedonsaannistaan osallistumalla aluevaltuuston selostustilaisuuksiin ja perehtymällä etukäteen valmistelumateriaaliin. Lisäkysymysten herätessä aluevaltuutettu on yhteydessä hyvinvointialueen valmistelijoihin.    
 • Merkittävissä asioissa aluevaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat sekä aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat käyvät vuoropuhelua asioiden poliittisista linjauksista ennen päätöksentekoa.    
 • Aluevaltuuston kokousten sujuvuuden varmistamiseksi aluevaltuutetut ja aluevaltuustoryhmät tiedottavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muita ryhmiä omista muutosesityksistään.    
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat ovat aloitteellisia valtakunnallisessa ja seudullisessa edunvalvonnassa ja huomioivat hyvinvointialueen edun vaikuttaessaan muissa toimielimissä.    
   

Turvallisen tilan periaatteet

Jokaisella on oikeus osallistua Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston tilaisuuksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Turvallisessa tilassa toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa tulee kunnioittaa ja toiselle tulee antaa tilaa. Toisen yksityisyyttä ja arkoja aiheita tulee käsitellä asian vaatimalla kunnioituksella. Uusiin aiheisiin, henkilöihin ja näkökulmiin suhtaudutaan avoimesti.

Turvallisemman tilan periaatteet:

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
 • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
 • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
 • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.


Lisäksi asiakirjassa on todettu seuraavasti: "Jos kohtaat tapahtumassa häirintää tai epäasiallista kohtelua, voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin. Voit myös itse ottaa asian puheeksi henkilön kanssa, joka on mielestäsi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen. Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli kokee tulleensa häirityksi. Häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintätilanteiden selvittelyssä sekä auttavat tarvittaessa ohjaamaan asiaa eteenpäin. Aluevaltuuston tilaisuuksissa häirintäyhteyshenkilöinä toimivat hallintojohtaja, juristi sekä muut hyvinvointialueen hallintopalveluiden työntekijät/viranhaltijat."

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöistä valtuustokaudelle 2022-2025 noudatettavaksi kaikessa hyvinvointialueen luottamushenkilötoiminnassa.

Beslut

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beskrivning

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Aluehallitus on kokouksessaan 28.2.2023 § 40 päättänyt yksimielisesti keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle. Tämän johdosta asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon aluehallituksen kokoukseen 14.3.2023.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöistä valtuustokaudelle 2022-2025 noudatettavaksi kaikessa hyvinvointialueen luottamushenkilötoiminnassa.

Beslut

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

 1. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn luonnoksen aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöistä valtuustokaudelle 2022-2025 noudatettavaksi kaikessa hyvinvointialueen luottamushenkilötoiminnassa;
 2. todeta, että aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöt -liite lähetetään ennakolta aluevaltuutetuille tutustuttavaksi aluehallituksen kokouksen jälkeen.


Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Möte hantering

Käsittelyn aikana esittelijä teki seuraavan muutoksen liitteeseen. Kirjaus "Aluevaltuuston tilaisuuksissa häirintäyhteyshenkilöinä toimivat hallintojohtaja, juristi sekä muut hyvinvointialueen hallintopalveluiden työntekijät/viranhaltijat." muutetaan kuulumaan seuraavasti "Aluevaltuuston tilaisuuksissa häirintäyhteyshenkilönä toimii hallintojohtaja. Lisäksi häntä avustavat juristi sekä muut hyvinvointialueen hallintopalveluiden työntekijät/viranhaltijat." ​​​​​​Päivitetty versio aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöistä lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner det uppdaterade utkastet som finns bifogat för spelregler för fullmäktigeperioden 2022–2025 som ska följas i all förtroendemannaverksamhet i välfärdsområdet.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussionen att godkänna det uppdaterade utkastet som finns bifogat för spelregler för fullmäktigeperioden 2022–2025 som ska följas i all förtroendemannaverksamhet i välfärdsområdet med följande ändringar:

 • I slutet av 1:a stycket i bilagans början läggs följande notering till ”Alla förtroendevalda är politiska aktörer som valt genom val och de har rätt att lyfta upp politiska åsikter och använda sin yttrandefrihet.”
 • Följande punkt i listan på sida 2 i bilagan tas bort: ”Vi våra anföranden uttrycker vi våra ståndpunkter på ett kortfattat och välgrundat sätt.


Den uppdaterade versionen bifogas till protokollet.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.