Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ateriahankintojen kilpailutuksen korkeatasoisia laatuvaatimuksia

VAKEDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja järjestämisen tuen johtaja Nina Linja

Aluevaltuuston kokouksessa 19.4.2022 § 44 jätettiin Keskustan aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ateriahankintojen kilpailutuksen korkeatasoiset laatuvaatimukset". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 23 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esittävät, että:

1. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toimii vastuullisten elintarvikehankintojen suunnannäyttäjänä.

2. Hyvinvointialueen ateriahankintojen kilpailutuksessa asetetaan korkeatasoiset ja kokonaiskestävyyden huomioivat laatuvaatimukset koko ruokaketjulle aina pellolta pöytään saakka.

3. Hyvinvointialueen ateriahankinnoissa noudatetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä vastuullisista ruokahankinnoista sekä tukeudutaan laatuvaatimusten laatimisessa maa- ja metsätalousministeriön johdolla laadittuun uuteen Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaoppaaseen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on kilpailuttamassa aluehallituksen 7.4.2022 päätöksen mukaisesti hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden hankintaa kevään 2022 aikana.

Aluehallituksen päätöksen mukaan hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on kilpailutettavan kokonaisuuden vertailuhinnaltaan halvin. Halvin hinta on valittu valintaperusteeksi sen vuoksi, että hyvinvointialue tulee asettamaan hankinnan vähimmäisvaatimuksena olevat laatuvaatimukset riittävän korkealle tasolle, minkä perusteella hankinnan laatutekijöistä voidaan varmistua. Tarjoaja, joka ei sitoudu asetettuihin laatuvaatimuksiin, suljetaan aluehallituksen mukaan tarjouskilpailusta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ruokahankintojen laatukriteerien tulee olla sellaisia, että ne noudattavat syksyllä 2020 valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä vastuullisista ruokahankinnoista. Strategia on laadittu yhteistyössä julkisen sektorin hankkijoiden ja tarjoajien kanssa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteena on lisätä vastuullisesti ja kestävästi tuotettujen raaka-aineiden ja palvelujen käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa. Periaatepäätöksen mukaan hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti kotimaisten raaka-aineiden käyttöön ruokapalveluissa. Linjauksessa kannustetaan lisäämään lähi- ja luomuruuan sekä kalan osuutta julkisissa elintarvikehankinnoissa.

 

 

Vantaalaiset ja keravalaiset kiinnittävät muiden suomalaisten tavoin ruuan laatuun ja alkuperään huomiota asioidessaan itse kaupassa tai ravintolassa. Yhtäläisesti ruuan laatu ja alkuperä ovat merkityksellisiä myös silloin kun kyse on hyvinvointialueen ateriapalveluista. Kestävästi toteutetut julkiset ruokahankinnat vahvistavat huoltovarmuutta ja Suomen omavaraisuustavoitteita. Hyvinvointialueen ateriapalveluiden ennakoitu arvo on mittaluokaltaan varsin merkittävä, noin 4,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan julkisten ruokahankintojen tulee noudattaa kokonaiskestävyyden periaatteita, kuten hyviä viljelymenetelmiä, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta, tukien samalla hyvää ravitsemusta ja terveyttä.  Kokonaiskestävyys huomioi ruuan koko tuotantoketjun pellolta pöytään asti. Käytännössä esimerkiksi lihaa ostettaessa voidaan laatukriteerinä edellyttää, että se on tuotettu Suomen lainsäädäntöä vastaavalla tavalla tai pakastemarjoista edellyttää, että niitä on voitava käyttää ilman kuumentamista.

Joulukuussa 2021 julkaistu maa- ja metsätalousministeriön johdolla laadittu Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas neuvoo konkreettisesti, miten ruokapalvelua kehitetään vastuulliseksi, laadukkaaksi ja vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia. Opas on suunnattu päättäjille ja julkisten ruokapalveluiden järjestäjille, hankinnasta vastaaville ja kehittäjille.

Keskustan valtuustoryhmän ja muiden aloitteen allekirjoittaneiden mielestä on monta hyvää syytä hankkia kestävästi tuotettua ruokaa, painottaen erityisesti kotimaisen ruoan merkitystä."

Aluehallitus päätti kokouksessaan 18.5.2022 § 82 merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen hallintovalmistelujohtajan valmisteltavaksi.

Aloite on jätetty jo vuonna 2022, mutta siihen vastataan vasta nyt johtuen hyvinvointialueen käynnistymisestä. Vastaus perustuu ajankohtaiseen tilanteeseen. Hyvinvointialueen vuonna 2022 voimassa olleen hallintosäännön mukaan valtuustoaloitteiden vastauksissa olevaa 6 kuukauden määräaikaa ei sovellettu vuonna 2022, minkä johdosta aloitteen vastaus on tulossa nyt päätöksentekoon.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kilpailutti aluehallituksen 7.4.2022 päätöksen mukaisesti hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalvelut. Sopimuskausi alkoi 1.1.2023 aluehallituksen 6.9.2022 §159 tekemän hankintapäätöksen mukaisesti.

Aluehallituksen päätöksen mukaan hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Halvin hinta valittiin valintaperusteeksi sen vuoksi, että hyvinvointialue asetti hankinnan vähimmäislaatuvaatimukset riittävän korkealle tasolle tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, minkä perusteella hankinnan laatutekijöiden toteutumista voidaan varmistaa sopimuskauden aikana.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ruokahankintojen laatukriteerit laadittiin kilpailutuksen yhteydessä valtuustoaloitteen mukaisesti niin, että kilpailutuksessa asetettiin korkeatasoiset ja kokonaiskestävyyden huomioivat laatuvaatimukset koko ruokaketjulle aina pellolta pöytään saakka. Hyvinvointialueen ateriahankintojen kilpailutuksessa asetettiin vaade noudattaa valtioneuvoston periaatepäätöstä vastuullisista ruokahankinnoista sekä tukeuduttiin laatuvaatimusten laatimisessa maa- ja metsätalousministeriön johdolla laadittuun uuteen Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaoppaaseen.

Tarjouspyyntöön ja palvelukuvaukseen on kilpailutusprosessin yhteydessä kirjattu seuraava vaade:

”Toimittajan tulee ateriapalveluiden tuottamisessa ottaa huomioon lisäksi seuraavat valtakunnalliset ohjeet ja suositukset ateriapalveluiden tuottamiseen liittyen:

  1. Maa- ja metsätalousministeriön laatima Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163640)
  2. Ravitsemushoito - Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin 2010 (https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ravitsemushoito/)
  3. Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus 2020 (https://www.julkari.fi/handle/10024/139415)  
  4. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 (https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf) ”

 

Kilpailutuksessa pohjana olleen valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteena on lisätä vastuullisesti ja kestävästi tuotettujen raaka-aineiden ja palvelujen käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa. Periaatepäätöksen mukaan hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti kotimaisten raaka-aineiden käyttöön ruokapalveluissa. Linjauksessa kannustetaan lisäämään lähi- ja luomuruuan sekä kalan osuutta julkisissa elintarvikehankinnoissa.

Kilpailutuksessa huomioitiin kaikki valtuustoaloitteessa mainitut vaatimukset. Lisäksi kilpailutuksessa huomioitiin ja vaadittiin erilliset raaka-aineiden hankintavaatimukset Motivan elintarvikkeiden hankintaoppaan mukaisesti. Nämä sisältävät laajat raaka-aineiden vähimmäislaatuvaatimukset mm. seuraaville tuoteryhmille: kalalle, perunoille ja juureksille, marjoille, muille kasvikunnan tuotteille, maidolle ja maitotuotteille, kananmunille, leivälle ja valmisruoille. Vaatimuksissa on huomioitu mm. eläinten kohteluun liittyviä eettisiä ja kestäviä vaateita, raaka-aineiden tuottajien turvallisiin työoloihin liittyviä vaateita sekä kasvisten ja perunoiden alkuperän todentamiseen aina viljelytilalle asti.

Tarjouspyyntö- ja kilpailutusasiakirjojen mukaisesti ateriapalveluissa käytettävien raaka-ainehankintojen perusteena tulee olla monipuolisuus, puhtaus, terveellisyys, turvallisuus sekä eettisyys ja ekologisuus. Kaikkien raaka-aineiden tulee soveltua suurtalouskäyttöön. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue voi sopimuskauden aikana milloin tahansa pyytää toimittajalta todistuksen siitä, että vastuullisuuteen asetetut vaatimukset toteutuvat tuotannossa. Sopimusvaateiden noudattamatta jättämisestä voidaan tarvittaessa asettaa sopimuksen mukainen sanktio.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.